Listopad 2007

Náš druhý mozek

30. listopadu 2007 v 6:00 | Madridský časopis GEO |  Zdraví

Příspěvek v madridském časopisu GEO obsahuje řadu poznatků, s jejichž využitím se setkáte v léčebně-preventivním postupu zveřejněném na těchto stránkách. Zmíněný recept ovšem vychází ze
znalostí starých několik tisíc let. Některými pasážemi následujícího článku výrazně prokvétá smrtící názor, že tělo je jen jakási chemická továrna a veškeré poruchy proto lze "léčit" užitím chemikálií. Chemikálie neléčí - pouze nakrátko potlačují projevy, k nimž dochází v důsledku nedodržování nejzákladnější životosprávy, pod tlakem stresu a vlivem celkově neuspokojivých životních podmínek, velkoryse "poskytovaných" moderní civilizací.
Tento postup vzápětí vyvolá nové problémy, ty zase potřebu nových "léků"... Chemická medicína neslouží léčbě, pouze udržuje produktivní jednotlivce žijící v otráveném prostředí v pracovním procesu...
U mnoha národů je břicho považováno za sídlo pocitů a dobré či špatné nálady.
Nedávné výzkumy dávají tomuto pojetí za pravdu a navíc ukazují, že naše břicho je do značné míry autonomním centrem s neobyčejně silným soustředěním nervových buněk.Někteří vědci dokonce hovoří o "enterickém nervovém systému" (ENS) jako o druhém mozku. Trávicí orgány jsou přímo obaleny nesmírným množstvím neuronů. Jejich počet se pohybuje kolem sta milionů a po mozku tak představuje druhé největší seskupení.
Ani v míše bychom nenašli takovou koncentraci nervových buněk jako v našem břichu. Jejich typy, receptory a transmitery (látky přenášející nervové signály) jsou stejné jako ve skutečném mozku.
Po počátečním váhání vzali tuto skutečnost na vědomí všichni neurologové a věnují se nyní intenzivnímu výzkumu všech funkcí tohoto "nově objeveného" nervového centra.
Neboť je zřejmé, že tu je nejen řídicí středisko vysoce komplikované činnosti trávení, ale také zdroj řady psychoaktivních látek, které ovlivňují náš duševní stav.

Rozdělení nervové hmoty probíhá už ve vyvíjejícím se embryu. Část nervové trubice tvoří základ budoucího mozku, další část nervových buněk zůstává v oblasti břišní. Spojení mezi oběma zprostředkuje jednak mícha, jednak bloudivý nerv. Činnost trávicího traktu tak může probíhat do značné míry autonomně, aniž nadměrně zatěžuje mozek. Neurogastroenterologie, vědní disciplína o nervové činnosti zažívacího traktu, se prosazovala poměrně obtížně a dosáhla uznání teprve v posledních letech.
Avšak její první kapitoly napsal už v polovině 19. století německý neurolog Leopold Auerbach. Pozoroval vypreparované střevo pod mikroskopem a ke svému údivu zjistil, že v jeho stěně jsou mezi svalovými tkáněmi uloženy dvě vrstvy nervových buněk. Tyto vrstvy se táhly od jícnu až ke konečníku.

TRÁVENÍ
Tehdy měli vědci ještě neúplné představy o funkci střev a procesech, které tvoří vlastní trávení. Natrávená potrava prochází nejprve do třicet centimetrů dlouhého dvanáctníku, kde se smísí s výměšky slinivky a žlučníku. Enzymy v nich obsažené pomáhají rozložit potravu na jednotlivé složky. Trávení a vstřebávání živin pak probíhá v tenkém střevě, dlouhém asi pět metrů. Jeho plocha je
znásobena miliony klků, zprohýbaných nesčetnými záhyby (celková plocha střev je asi 200 čtverečních metrů!). Živiny - tedy tuky, sacharidy a bílkoviny - tu přecházejí spolu s dalšími látkami do krevních cév a lymfatického systému. Zpracovaná potrava pak postupuje dále do tlustého střeva, dlouhého zhruba jeden a půl metru. Podle vědců se tlusté střevo vyvinulo u suchozemských živočichů, aby pomáhalo uchovávat zásobu vody v těle. Člověk při trávení totiž denně spotřebuje asi devět litrů vody, obsažené v různých sekretech (sliny, trávicí šťávy apod.). V tlustém střevě se většina této vody vstřebá a vrací se zpět do organismu. Zbytek vody odchází spolu se stolicí. Téměř polovinu suché hmotnosti stolice tvoří těla mrtvých střevních bakterií, dále tu najdeme nestrávené zbytky potravy a různé další anorganické i organické látky. V průběhu sedmdesáti pěti let průměrného života projde trávicím ústrojím člověka třicet tun potravy a padesát tisíc litrů tekutiny.

STŘEVO A IMUNITA
Náš kontakt s vnějším světem probíhá nejen na rozhraní pokožky a jejího okolí,ale na celé ploše trávicí trubice, jež prochází naším tělem jako dlouhý tunel. Nesmírné množství mikroorganismů, které tu trvale žijí a pomáhají zpracovávat přijímanou potravu, v žádném případě nesmí prostoupit ze střev dál do těla, stejně jako choroboplodné zárodky, které se do střev dostaly spolu s jídlem. Střevo je největším orgánem lidské imunity a soustřeďuje sedmdesát procent imunitních buněk. V našich útrobách žije na pět set druhů mikroorganismů, které by bez této kontroly mohly způsobit nejrůznější smrtelná onemocnění. Střevní stěny jsou velmi účinným obranným valem, pokud jejich stěnu nenarušují ztvrdlé, vysoce toxické usazeniny, které způsobují místní narušení sliznice a jsou sídlištěm infektů. Mnohé z toho, co se zde odehrává, je řízeno autonomně, "na vlastní pěst". V nouzových situacích však enterický nervový systém vysílá signály do mozku a tehdy si člověk začíná své břicho uvědomovat. Dostaví se
bolesti břicha, křeče, zvracení či průjmy.
PERISTALTICKÝ POHYB
Několik desítek let po Auerbachovi objevili angličtí vědci Bayliss a Starling při pokusech se psem peristaltický pohyb střev. Při tlaku na střevní stěnu se její svaly postupně stahují a uvolňují, a vytlačují tak potravu vždy jedním směrem - od úst ke konečníku. Tento komplikovaný pohyb je řízen místně, tedy ne přímo centrální nervovou soustavou. Při roztažení střeva soustem potravy dojde k podráždění příslušných buněk, uvolní se transmitery, které předají signál dále, a na konci celého řetězu je koordinovaná vlna stahů a uvolnění svalových buněk. Při laboratorních pokusech s vypreparovaným střevním úsekem pokusného morčete reagovala na podněty i tato izolovaná část a vytlačovala potravu pomocí popsaného reflexu směrem ven. Uvedený pokus byl zveřejněn v roce 1917 a jasněprokazuje nezávislost tohoto děje na mozku nebo míše. Pro správné trávení je důležitá rovnováha mezi tlumícími a aktivujícími signály, které určují rychlost a intenzitu peristaltiky. Narušení této rovnováhy (například užíváním psychofarmak!) může vyvolat chronickou zácpu, průjem a celkový dočasný výpadek nebo dysfunkci trávicího systému. Peristaltické pohyby posunují ve střevech potravu směrem od úst ke konečníku. Tento pohyb řídí autonomní nervový systémem nezávislý na mozku. Peristaltický reflex spočívá v koordinovaném postupném stahování a uvolňování svalstva. Procházející potrava podráždí enterochromafinní buňku (EC buňka), ta uvolní serotonin, který přenese vzruch dál k nervům. Nerv pak vyšle signál ke stažení nebo uvolnění svalu.
NERVOVÉ CENTRUM
Enterické (dříve vegetativní) nervové centrum může podobně jako jiná centra samostatně získávat a zpracovávat data, rozlišovat různé stavy a reagovatodpovídajícími činnostmi. Je dokonale funkčně uspořádáno a představuje integrovaný myslící systém.
S dalším překvapivým zjištěním přišel v roce 1965 mladý americký vědec Gershon, jenž tvrdí, že se ve střevech tvoří a ukládá devadesát pět procent veškerého serotoninu, tedy látky, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje náladu člověka.
Myšlenka druhého nervového centra, "second brain" čili druhého mozku, se postupně prosadila a přitahovala pozornost stále většího počtu výzkumných týmů.
Brzy se ukázalo, že máme v útrobách úplnou "chemickou továrnu" (...), která vedle serotoninu produkuje a přesně dávkuje ještě čtyřicet dalších neurotransmiterů.
Jejich pomocí pak navzájem komunikují nervové buňky a ovlivňují řadu životně důležitých reakcí organismu. Mozek a enterické nervové centrum, "second brain", mají společnou řeč a jsou vzájemně propojeny, více než "se dosud předpokládalo". U pacientů s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou najdeme v obou nervových centrech stejné typy poškození a obdobné je to i u nemoci šílených krav. Protože oblast břicha je dostupnější, nabízí se do budoucna příležitost rychlejší diagnózy těchto nemocí.LZE OPRÁVNĚNĚ OČEKÁVAT, ŽE SOUČASNÁ VĚDA PŘIJME TYTO POZNATKY ZA VLASTNÍ AŽ TAK ZA DVACET LET...
Podobnost struktur také vysvětluje, proč psychiatrické léky působí rovněž na zažívací trakt. Na druhé straně se testuje trávicí hormon sekretin jako možný lék autistických dětí. Zjistilo se také, že jeden z běžných léků proti migréně uklidňuje střevní činnost a antidepresiva působí proti poruchám trávení.

CHRONICKÉ PODRÁŽDĚNÍ

Na základě získaných poznatků byl nedávno uveden nový "lék" proti podráždění střev. Touto poruchou v nějaké podobě trpí až dvacet procent vystresovaného obyvatelstva. K příznakům nemoci (anglicky pod názvem "irritable bowel syndrom",IBS) patří silná nevolnost, nepravidelná stolice, nadýmání a bolesti břicha. U pacientů většinou nejsou patrné žádné zjistitelné změny, a proto bývají často odbýváni jako hypochondři. Podle současného názoru by tu mohlo jít o neuronální dysfunkci. "Lék", který by měl pacientům pomoci, byl původně vyvinut jako prostředek proti úzkostným stavům (ale v podstatě může vše jen zhoršit, obdobně, jako časté užívání projímadel - dojde jen k další destabilizaci přirozených funkcí a reflexů! V takovém případě je třeba odstranit stresory a vyhýbat se konfliktním situacím. Jakýkoliv vnější zásah pomocí umělých petrochemických "léčiv" je přímým zásahem do výměny informací mezi "břišním" a ústředním mozkem, který mívá velice nevyzpytatelné důsledky.). Přecitlivělost nebo nesprávná funkce enterického nervového systému se může stát zdrojem různých alergií (či přesněji nesnášenlivostí - intolerancí). Někdy to mohou být přetrvávající reakce po přestálých těžkých infekcích žaludku nebo střev. Nervový systém v těchto případech reaguje i po odeznění infekce, jako kdyby dále pokračovala.


STŘEVA A NÁLADA
Dnes také víme, že právě nervový systém zažívacího traktu má značný podíl na utváření našich nálad, pocitu nasycení, hladu, ale také depresivních stavů. Vždycky, když začínají pracovat střeva, když se vylučuje serotonin nebo jiné neurotransmitery, všechny údaje jsou přenášeny bloudivým nervem do mozku a tam se překládají do pojmů veselost, nevolnost, vitálnost, dobrá nebo špatná nálada.
Lze tak doslova říci, že naše nálada se tvoří kdesi v útrobách. A zřejmě nejen nálada. V přední části mozku lokalizoval Američan Damasio oblast, v níž se zaznamenává aktuální stav tělesného vnímání.
Mozek dostává z břicha zřejmě nejen varovné signály (např. přítomnost škodlivých látek), ale také podvědomé informace, které se ukládají a ovlivňují naši psychiku a rozhodování.
Pokusy s pacienty trpícími podrážděností střev ukázaly, že mají jiné reakce na podněty než zdraví lidé.
Na snímcích levé a pravé hemisféry vidíme u nemocných aktivované oblasti nepříjemných pocitů a emoční paměti. Tito lidé vnímají podněty intezivněji a déle si pamatují negativní zkušenosti. Podobný obraz najdeme u osob s depresemi a úzkostnými stavy. Zdravé osoby stimulují oblasti, které tlumí pocit bolesti a v nichž se tvoří nálady a intuice a připravují serozhodnutí.Při zkoumání vztahu mezi mozkem a jeho menším příbuzným uprostřed těla je ještě velmi mnoho otevřených otázek. Jejich zodpovězení nás může přivést blíž
pochopení komplexních psychických pochodů včetně záhady lidského podvědomí.
Jedno je však jisté. Odborníci si začali uvědomovat, že naše břicho neplní jen vulgární materiální funkce, ale je plnohodnotnou součástí našeho psychického života. Zároveň rozpoznali, že rozhodující význam správného fungování střev má množství a skladba probiotických bakterií ve střevech, které dokáží udržet na uzdě rozmnožování všech nežádoucích patogenních mikroorganizmů a tak udržet člověka v dobrém tělesném i duševním zdraví.

Děkuji Evě Lipinové za zaslání tohoto článkuPřátelství a odpuštění

29. listopadu 2007 v 7:00 | Vinchell, Gándhí, Buddha |  Moudrosti od různých autorů
Přítel je ten, kdo přijde, když ostatní odejdou.
Ve chvíli, kdy máš trápení, kdy tě opustí štěstí, pohleď do hlubin svého srdce. Najdeš tam sílu vytrvat.V svém srdci najdeš vzácné koření, jako je víra, naděje a láska. Tyto dary dostane každý hned při narození.
M. Gándhí:
Slabí neumějí odpouštět. Schopnost odpustit je výsadou silných.
Kdo umí odpustit, ale neumí zapomenout, vlastně neodpouští.
Buddha:
Lpět na zlobě je stejné jako když zvedneš žhavý uhel s úmyslem jím po někom hodit, ale jsi to ty, koho popálí.

Mluvení o duchovních věcech

28. listopadu 2007 v 11:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Nemluvte o věcech duchovních mezi lidmi, kteří nechtějí naslouchat.
Mnohomluvení s těmi, kteří mají jiné mínění, velmi zraňuje nitro.
Ze samoty a mlčení se rodí tichost a laskavost, je jako tichá voda.
Duše plná světského smutku se stává nerozumnou a pošetilou.
Kdo má lásku k Bohu, při odchodu z těla se nebojí ničeho zlého, protože ví, že jde domů.

Stav deprese, sebevražda

28. listopadu 2007 v 8:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Stav deprese je skrytá nechuť k životu. Stavy jako apatie, deprese a agrese mohou velmi zkomplikovat život.
PŘÍČINA STAVU DEPRESE, VEDOUCÍHO AŽ K SEBEVRAŽDĚ?
Je to program sebezničení v biopoli u těch, jejichž předkové vykonali nebo se zabývali v myšlenkách sebevraždou. Je to velmi stálý program a přechází na děti po několik generací.
Destrukci biopole vyvolávají též rychlokurzy v narkóze, výuka jazyků tímto způsobem konaná a necitlivé a násilné metody vkládané do podvědomí.

Království po smrti

28. listopadu 2007 v 6:00 | Gordon Smith:Posel duchovních světů |  Moudrosti od různých autorů
Když někoho opravdu milujeme, stojíme při něm i po smrti.
Svým životem na Zemi si vytváříme své království po smrti. Každý přichází na místo, kde se cítí dobře. Krása odpovídá stavu naší mysli v okamžiku smrti.
Žijme správně ne ze strachu z trestu, který nás čeká na druhém světě, ale z touhy patřit k tomu krásnému a vytvořit si tak království své duše.Duchovno se nedá prodat ani koupit. Duchovno je třeba hledat sama v sobě. Život nám ukládá zkoušky, nad kterými se buď zamýšlíme nebo je ignorujeme.

Účinky špatných myšlenek

27. listopadu 2007 v 11:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Špatná myšlenka jako pomluva, ironie nebo kritika je jako zraňující šíp, který může zasáhnout dotyčného nepřipraveného člověk i na jeho fyzickémm těle. Může způsobit "nevysvětlitelný infarkt" nebo jiný příznak nemoci.
Působí také destruktivně na zdraví svého vysílatele. Takový člověk působí destruktivně v oblasti svého vlastního zdraví.
Kdo chce být zdravý, ten nikoho nepoškozuje ani vysloveným slovem, ani nevyslovenou myšlenkou ani činem.
Velmi nebezpečné je špatné smýšlení zvláště o sobě a o rodičích, je to v přímé souvislosti s nemocemi těla.
Každá myšlenka na někoho vytvoří energetický most, který přenese tuto informaci. Pokud je negativní, je škodlivá pro obě strany.

Charakteristika evropské medicíny

26. listopadu 2007 v 7:00 | Lazarev:Diagnostika karmy |  Moudrosti od různých autorů
Jede jezdec na koni a ptá se rolníka, jak se dostane do N.....
Jedete nesprávným směrem, říká rolník.
To nevadí, mám dobrého koně, odpovídá jezdec.
Ale musíte jet obráceně, říká rolník.
To nevadí, mám dost jídla a krmiva, říká jezdec.
Čím větší budou vaše zásoby, tím dále budete od cíle.
Logika lékařů je napřed operovat a pak analyzovat.
Logika ducha /léčitele/ je napřed analyzovat a potom konat.
Bez analyzování, bez přijetí celistvosti člověka že je to duch + duše + tělo, nás medicína připravuje i o naši imunitu, takže jsme slabší a slabší.
Bez proměny Ducha se nemoc nedá vyléčit. Pokud se třeba léčí hypnózou nějaká nemoc a neproběhne analýza příčin, jenom se odsune na pozdější dobu nebo na jiný orgán nebo tato příčina přejde do karmy další generace nebo několika generací. To je pak katastrofa.
Dokud bereme nemoc jako zlo a tak s ní zacházíme, přemísťujeme ji z místa na místo. Až pochopíme duchovní příčiny nemoci, začne se lepšit.

Podstata člověka

25. listopadu 2007 v 10:00 | Neznámý |  Moudrosti od různých autorů
Člověk je duše, která má tělo.
Moudrý člověk planety Země svou minulost poráží tím, že přenáší své spojenectví ze stvoření na Stvořitele.
Čím více si uvědomujeme svou jednotu s Duchem, tím méně jsme ovládáni hmotou.
Bůh je soulad. Uctívač, který se s ním uvedl v soulad, se nikdy nedopustí chybného činu.
Při hluboké meditaci a modlitbě je člověk ve styku se svým božským vědomím.

Mandaly pro meditaci

24. listopadu 2007 v 19:48 | Eva Lipinová |  Meditace
Evička Lipinová nakreslila další nádherné mandalky, které jsou jako stvořené pro meditaci. Pvní mandala má název Zrození
Tato mandala se nazývá Naděje

Mdloby, bolest lokte a kyčle

24. listopadu 2007 v 6:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
.Po úrazu z roku 1998 jsem se dostal do kondice, odpovídající tomu, co je člověk ochoten pro sebe udělat. Mnohokrát mi bylo vysvětleno, že už se nemám vracet k fyzické práci. Mně to ovšem baví, a je to pro mně způsob seberealizace, ale zároveň vím, že tímto způsobem se docela dost doslova oddělávám.
A abych konečně vysvětlil, cože mi to vlastně je. Jsem unaven a všechny mé bolístky se ozývají s postupujícím podzimem. Bolí mě levý loket, levá kyčel, a to už někdy tak, že mě to moc nebaví.K tomu se mi občas stane, že se mi takzvaně "navalí", až je to na omdlení. Já nejsem zrovna velký stěžovatel, ale občas mě to vyděsí.
Omlouvám se a nepřekvapí mě, když mi odpovíte, že si to vlastně cíleně způsobuji sám.

Odpověď:

Odpověď se bude skládat ze tří částí.
I. obecný pohled na tuto bolest:
MDLOBY- výsledek oběhové nedostatečnosti na tělesné úrovni mozku- komunikace s tělem.
Tímto řešením se vlastně tělo brání, je to jakýsi úhybný manévr, bere do zaječích, nevyrovnal jste se se skutečností, nepřijal jste potřebné.
Jak to zpracovat? Vědomě se zbavit svých nároků, chce to hlouběji proniknout do jiných dimenzí.
Jak to splnit?
ODEVZDANOSTÍ- vložit moc do vyšších rukou " Staň se vůle Tvá ".

Loket- byli jsme vychováváni bojovat, porážet, prorážet překážky, jít za svým, splnit si svá přání.
Lokty slouží k tomu, abychom si při této naší cestě dělali místo. Boříme zábrany stojící nám v cestě. Mnohé jsme už dostali a stále ještě jsme nespokojeni-
nespokojeností je zasažen žlučník- možná více slinivka = necítíme naplnění našich životních potřeb.

ZASTAVIT SE A ZAČÍT MILOVAT SVĚT V TĚCHTO NOVÝCH PODMÍNKÁCH.
Autom. písmo:
"Naplňuje se to, co bylo řečeno. Nejedná, nechová se podle dobře míněných rad. Vlastně znásilňuje svoje tělo.
Silou moci chce překonat i tuto poslední překážku, která před něj byla osudem postavena, ale ona přišla v podobě úrazu proto, aby byl uchráněn před něčím horším.
Měl by přestat mocí vůle překonávat překážky, aby se tělo nemuselo bránit kolapsem- mdlobou. Přestat se takto " ohánět lokty", vysilovat se, aby se mohla uklidnit slinivka.
Hledá sladkost života v práci, která jej uspokojuje a přitom ubližuje důležitému orgánu, pozor na to, aby to nezačala vzdávat- cukrovka, aby těch sladkostí " nebylo tolik", že je nebude umět zpracovat. To by se opravdu cukr začal hromadit v moči i krvi.
-Ubrat z fyz. aktivit, hlavně v přechodných obdobích, kdy se láme počasí, je zvýšená zátěž na tělo, než se počasí vždy ustálí
-Začít hýčkal svoje tělo.
Věnovat mu pozornost- masáže- akupresura, koupele, relaxace- najít si méně náročné " zatížení těla / mám neodbytnou myšlenku na drobné řezbářství- jiná drobná práce s přírodním materiálem, aby měla z výrobků radost i dušička
- Duše strádá nejvíce- četba i duchovní literaturu, poslech hudby / ne agresivní/,
chodit na výstavy , hodně do přírody, práce se zvířátky, s květinami atd..
- Na svém těle práce s meridiány- uvolňování těchto cest, kudy proudí životní energie
- Zaměřit se na dýchání- vědomé dýchání, prodýchávat vědomě všechny orgány těla a nezapomínat na mozek
- Sežeňte si Diamantovou vodu, která působí jako homeopatický lék a naučte se ji používat jak zevně tak vnitřně, naučte se s ní komunikovat. Přepošlu Vám adresu, kde získáte informace o ní. Ve Spiritu 4. 41 byl o použití D.V. článek.
- Seznamte se s meditací na odpuštění. Zapojte tak svoji dušičku, aby Vám byla nápomocna.
Odpouštějte si : špatné přijetí tohoto osudu.
Očistíte se tak od velkého CHTĚNÍ, které se projevuje jako bolest lokte.
Meditaci na odpuštění s arch.Michaelem najdete na blogu. Je nenáročná, funguje i u těch, kteří nemeditují. Také o meridiánech najdete články na blogu, jsou tam i obrázky- nákresy míst na těle, kde je možno je protahovat jemnou masáží.
I o D.V. můžete najít naše zkušenosti na prvních stránkách
http://www.marieblankytna.ic.cz.
Až si vyzkoušíte na sobě meditaci na odpuštění, zpracujte tak dosavadní život, odpusťte všem, kterým něco vytýkáte nebo se na ně zlobíte.
Potom se ozvěte a napište mi, abych našla Vaše karmické životy, které souvisejí s bolestí lokte i kyčle. Musíte mi to připomenout, protože v záplavě dopisů bych si za čas na to nevzpomenula. Pokud budete samozřejmě o to stát a pokud budet mít trpělivost na sobě tak pracovat.
Zdraví Vás M.

Sen o procházce lesem a lesních zvířatech

23. listopadu 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Zdálo se mi, že jsem šla tmavým lesem, bylo mi úzko a bála jsem se. Hledala jsem nějakého človíčka, ale nikde nikdo nebyl. Najednou jsem přišla k potůčku a z něj pila zvířátka - zajíčci, koloušci a při pohledu na ně jsem se přestala bát a bylo mi moc krásně. Potom jsem šla dále lesem a všechna zvířátka šla se mnou. Divila jsem se, že se mne vůbec nebojí. Byl to moc příjemný sen. Prosím o jeho výklad.
Výklad pomocí automatického písma:
"Říše zvířat je čistá a soudržná a platí zde stále stejné přírodní zákony, kdežto mezi lidmi je vše jinak. Lidé se ztrácejí jeden druhému, přestávají se uznávat a žít podle žádoucích principů."

Co nás čeká

22. listopadu 2007 v 6:00 | Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm |  Moudrosti od různých autorů
Zamyšlení...
Nadchází období veliké lásky mezi lidmi.
Toto období bude velice krásné, ale dokud nezmizí mezi lidmi nenávist a nenahradí ji láska, nebude možno žít láskyplně a bezstarostně.
Veškeré změny, které jsou neustále avizovány, způsobí, že největší část temnoty ze Země zmizí a nahradí ji láska. Máte na výběr, co si vyberete. Novou realitu a v ní lásku, porozumění a radost ze života anebo realitu původní, kterou žijete dosud a kde převažuje zloba, nenávist a sobectví. Nový věk je velice blízko. Několik světelných bytostí nyní den co den dohlíží na události na Zemi a na průběh celé transformace. Země také pokračuje ve svém vývoji a vede si velice dobře. Spoustu změn můžete vidět na vlastní oči. Máte také spoustu informací, co se vlastně děje..Víte, co cítíte, avšak spoustu lidí si s tím zatím neumí moc dobře poradit a se vším se vyrovnat. Potřebujete mluvit s ostatními a konzultovat to, co žijete, co se vám děje. Takto budete snadněji zvládat. Také poznáte, že to, co cítíte vy, pociťují tisíce dalších, že v "tom" nejste sami. Nemějte strach a obavy a těšte se, neboť to, co vás čeká, bude "nebe na Zemi". Výbornému výsledku však předchází usilovná práce. Proto na sobě pracujte ze všech svých sil a buďte ochotni plout v proudu, aniž byste se čemukoliv bránili. Události dostávají spád a přichází čas proměny celého světa. Spoustu dění budete již moci sledovat jakoby za sklem, neboť pokud na sobě budete pracovat, toto dění se vás již nebude dotýkat. Již se blížíte na vrchol hory, kde budete moci spatřit krásnou budoucnost. Spolehněte se na svou intuici a poslechněte svou duši. S Bohem a s Láskou.

Nespokojenost se zaměstnáním

21. listopadu 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Zdravím a posílám odpověď pomocí autom. písma.:
" Ano, jsem zde a mám pro ni krátkou radu. Musí pracovat sama na sobě tak, aby dosáhla větší trpělivosti, aby se dokázala otevřít lidem svým srdíčkem, potom bude otevřenější sama k sobě a nebude tak kritická na všechny strany.
Musí si vypracovat novou životní strategii, měla by před sebou vidět to, čeho chce dosáhnout. Ať se učí meditovat a v tomto uklidněném toku myšlenek jí vytane životní cesta nebo náplň života, kterou zatím nevidí.
Ať víc spolupracuje se svými ochránci, ať je prosí o pomoc, při řešení tohoto životního úkolu. Ať při večerní meditaci poprosí svého anděla strážného o nápovědu při probuzení. Může jí v myšlenkách napovědět, kam má obrátit svoje snažení.
Ať se neuzavírá ať žije i kulturou a uměním, aby její duše dostávala dost duchovní stravy, aby nedocházelo k zanedbávání duchovních potřeb. Došlo by k roztržce mezi duší a tělem a to by se projevilo v další velké nespokojenosti se životem, až v nemocnosti. Ať navštěvuje koncerty, výstavy, ať probudí svoje umělecké vlohy a možná nalezne to, co hledá práve v této oblasti."
Pracujete-li s kyvadlem, nemusím Vám o meditacích nic povídat. Ptala jsem se na to, jak spolehlivě Vám pracuje kyvadlo a bylo mi řečeno, že je to pod 50%. Při této práci se musíte umět odpoutat od myšlenek, abyste jeho funkci neovlivňovala.
Zdraví Vás M.

Sen o kalné vodě a stromech

20. listopadu 2007 v 5:00 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Milá Marie
dnes se mi zdál zvláštní sen :
Jsem v naší vesnici….místo silnice teče voda….voda je kalná….v té vodě se umývá žena…i zuby si tou kalnou vodou čistí…..divím se tomu, že se umývá v kalné vodě.Najednou přejde z nebe něco jako blesky a zasáhnou vodu….odejdu od vody k nějakým stromům….blesky projdou přes stromy…..spálí listí. Nic se mi nestane….nebojím se….kalná voda zmizí.Potom o tom všem vyprávím a ukazuji jim ty stromy. Potom se někde ocitám….nevím kde….nějací lidé tam kácí stromy….stromy s mohutnými kmeny….divím se tomu….nerozumím tomu proč to dělají.
Moc Vás prosím o vyložení.
Odpověď pomocí automatického písma:
" Ano, vyložím i tento sen. I kolem ní žije mnoho lidí, kteří se zaměřují vyhradně na konzumní způsob života. Nejsou ostražití, je jim vše jedno, nevidí, jaká nákaza na ně útočí ze všech stran. / špinavá voda/
Blesk- je oheň- oheň je čistá energie, která dovede očistit základ / kmen- kořeny- větve / od nemocného, zatíženého / listí/.
Lidé - mají pevný základ- lásku, ale ta je pod nánosem balastu, který je třeba odstranit- očistit- spálit.
Lidé, kteří kácejí stromy- jsou naši " mocní představitelé", kteří hýbou dějinami, mají pokroucený náhled na svět. Dívají se jenom do přítomnosti- dělají prostor přítomnost / kácejí stromy/. Nevidí do budoucnosti.
Záleží na všech ostatních, zda toto " kácení" zastaví ".
Měli bychom všichni meditovat a v meditaci posílet světlo všem našim představitelům, aby se probudili, aby přemýšleli nejen o sobě , ale o těch, co přijdou po nich,aby chtěli svět pro potomky a další generace, nejen pro sebe.
Zdraví Vás M.

Příprava duše na astrální cestování

19. listopadu 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Jestli mohu, ráda bych se zeptala na jednu věc.
Před dvěma dny se mi zdál zvláštní sen, na který od té doby intenzivně myslím. Ležela jsem v posteli a nějaká velká síla mě jako - by zdvihala z těla. Cítila jsem velký tlak, zvědavost, nechat se vést a zkusit , co by následovalo. Chvíli jsem sváděla souboj, jestli mám jít, nebo ne, ale pak mě ,, rozum ,, zabrzdil a já zůstala. Velice podrobně si vybavuji všechny pocity, které mě provázely . Zajímalo by mě, co měl tento sen znamenat.
Ještě jednou díky.
Odpověď:
Zdravím a posílám odpověď:
" Ano, mohu odpovědět.Tento noční zážitek nebyla žádná " můra" , která by ji měla vyděsit.
To jenom duše se chystala k astrálnímu cestování v době, kdy ještě spánek nebyl dostatečně hluboký.
Duše často cestují v době hlubokého spánku, aby načerpaly a osvěžily svoje energie čistými energiemi vesmírnými.Někteří lidé vědomě cestují v době spánku do míst, která si vyberou v bdělém stavu. Duše zůstává spojená s tělem, říkáte tomu stříbrná šňůra. Proto nemáte nikoho budit násilně, třepáním, aby se nelekli, netrhli sebou příliš, aby se nepřerušilo toto spojení. "
Zdraví Vás M.


Artritida u 2letého dítěte

18. listopadu 2007 v 10:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Zdraví Vás a posílám odpověď, kterou jsem přijala pomocí automatického písma.:
" Ano, jsem zde a budu se snažit poradit. Takové malé dítě nemůže na sobě nic měnit, tento úkol přechází na rodiče.
1. Potřebuje obrovské množství lásky. Bude zmírňovat jeho problémy.
2. Lásku mu předávat pomocí pozorností všemu,co je potřeba pro něj dělat a obětovat. Chránit jej prozatím před veškerými negacemi, které by vyvolaly stres.
3.Lásku předávat i rukama, hlavně matka. Přikládat ruce na bolestivá místa tak, že si dlaně napřed očistí nad plamenem svíčky s prosbou : Prosím, aby čistá energie plamene očistila auru na mých rukou od veškerých negací. Svíčku nechat hořet. Přikládat dlaně na tělíčko, dokud dítě vydrží, s myšlenkou : Prosím naše anděly strážné, odveďte negace , které způsobují nemoc mého dítěte a pomozte mi jej uzdravit. Ruce po chvílích čistit nad plamenem, aby plamen spálil přejaté negativní energie, aby si je matka nezabudovala do své aury.
Ideální by byla doba spánku dítěte. Pokud by se dotykem budilo, je možné držet ruce kousek nad tělem. Důležité je mentálně komunikovat jak s plamenem, tak se sebou. Být myšlenkami u toho úkolu, který dělám. Nedovolit myšlenkám , aby poletovaly někde jinde.
4.Možnost použití diamantové vody, přidávat do tekutin na pití a také na obklady.
Do pití přidávat 5 kapek dvakrát denně s myšlenkou prosby zdraví pro dítě a také musíte poprosit o kontrolu růstu všech buněk.Každý další týden můžete přidat 3 kapky až se dostanete na množstí 2 dcl a to držet. U malého dítěte to stačí. Na obklady používejte odraženou D.V., namočte bavlněné plátýnko a přiložte na půl hodinky jednou denně."
Přepošlu Vám adresu, kde zjistíte, jak se s ní zachází a také , kde je možné ji dostat. Můžete ji také přilévat do koupelí. Dále je pokračování pomocí automatického písma:
" 5.Žádné hračky z umělých hmot, všechno s materiálů přírodních, to se týká i oblečení.
6. Strava zdravá, čerstvě připravovaná, nekorzervovaná.
7. Očista pomocí meditace -koupat jej v meditaci ve světle bílém, zlatém, růžovém, blankytném.
8. Prosit v meditaci arch. Rafaela o pomoc pro dokonalé uzdravení."

Poradila bych Vám i orgonový zvoneček, ale momentálně jej nemají. Dočtete se o něm na prvních stránkách na adrese:

http://www.marieblankytna.ic.cz
na prvním obrázku klikněte do srdce, otevře se Vám vstup, tam v záhlaví klikněte na duchovní uzdravování a tam najdete pomůcky i s adresou.
Přeji Vám , abyste dokázala do této pomoci zapojit i tatínka, protože se o tento úkol máte dělit.
Moc Vás zdraví a úspěch přeje M.


Sen o používání automatické kresby

17. listopadu 2007 v 6:00 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Dobrý den paní Marie,

měla bych k Vám prosbu, která se týká vysvětlení dvou snů. Oba sny byly velmi živé a zdály se mi nedlouho po sobě - asi během jednoho týdne.
Oba sny měly stejný obsah, ale konec jiný. Obsahem snů byl boj s negativní energií - tak jsem to vnímala - která se ke mně dostala prostřednictvím AP.
V prvním snu jsem cítila velkou sílu v ruce, ta se při kresbě (jako když děti kreslí klubíčko) jakoby vyčerpávala, až úplně zmizela a tím skončil první sen. Druhý sen měl stejný průběh, ale energie byla větší, až mi zvedala ruku z papíru a já jsem ji musela držet druhou rukou. Když jsem měla pocit, že už to nezvládnu, zavolala jsem na pomoc svatou trojici a tím skončil druhý sen - pak jsem se probudila. Pocity, které jsem prožívala byly velice silné a dost nepříjemné.

Pokud budete mít chvilku a bude možné získat odpověď, budu moc ráda.
Vaše stránky jsem objevila nedávno a moc děkuji za zveřejněné zkušenosti a rady. Sama se snažím udělat další krůček na mojí cestě a lidé jako jste vy, mně v tom hodně pomáhají.
Děkuji a přeji příjemný den

Odpověď:
Posílám vysvětlení psané pomocí autom.písma.:
" Ano, jsem zde a napovím. Oba sny jsou nápovědnými sny. Týkají se její práce.
V prvním snu jí bylo napovězeno to, že když se u kresby dodrží veškerá kritéria, je tato jednoduchá kresba platným pomocníkem. I obyčejná kresba, jak píše " klubíčko" , může velmi pomoci. Krouživými pohyby doleva se odkreslují a zeslabují negativní energie z aury a krouživými pohyby doprava se zesilují aurické energie.
Druhý sen jí napověděl, že je třeba dodržovat určitá pravidla, má-li kresba být pomocníkem.
Zdvižená ruka = správné napojení na vesmírné pomocníky.
Volání sv.Trojice Boží = provádět jenom pod záštitou čistých vesmírných energií.
Nepříjemný pocit měla proto, že zaznamenala něco, co sama opomíná dělat, bylo to vlastně takové napomenutí.
Nevyplatí se s těmito duchovními dovednostmi laškovat. Musí mít jistotu, musí vědět, jak to funguje, co je třeba, aby neublížila sobě nebo jinému.

Neumíte-li se dobře napojit na čisté duchovní síly, nelaškujte s těmito dovednostmi."
Podívejte se na naše první, úvodní stránky, které jsou na adrese
http://www.marieblankytna.ic.cz
klikněte do srdce a otevře se vstup, v záhlaví jsou napsány názvy jednotlivých rubrik. pročtěte hlavně duchovní léčení, tam najdete i poučení o napojování se pomocí symbolu Božího Světla.
Zdraví Vás M.

Barvy v plameni svíčky při meditaci

16. listopadu 2007 v 6:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Paní Blankytná,
chtěla bych Vás poprosit, jestli mi můžete poradit, četla
jsem si u vás na blogu, jak jste se dostala k této duchovní cestě,
hltala jsem každé slovo, je to úžasné mít svého průvodce, který Vám
odpoví na všechny Vaše otázky, třeba ohledně barviček, praskání
nábytku, to se mi taky děje, ohledně barev. Chtěla bych se Vás zeptat,
nebo spíš jestli mi můžete potvrdit, jestli jsem pochopila správně barvy
v plamínku svíčky. Tu zapaluji vždy při meditacích , odpuštění i když je
mi smutno, plamínek je vždy neposedný, a objevuje se mi tam zelená,
fialová, zlatá barva. Včera dokonce světle modrá, i vytáhla jsem si
večer kartu z Mayjského orákula - Mystická síla - a plamínek mi posílá
všechny tyto barvičky, zelenou, fialovou, zlatou i modrou, fialová si
myslím znamená očištění, zelená je duchovní, zlatá ta je asi nejvyšší a
modrá to nevím, můžete mi prosím k tomu něco poradit? Když skončím a
poděkuji, plamínek se začíná zklidńovat, mám z toho vždy úžasný pocit
plnosti a spokojenosti a krásně se mi usíná.
Ještě jednou děkuji za to, že jste paní Blankytná, posílám Vám světýlko.
Odpověď:
Zdravím a přeji hodně štěstí a zdraví.
Vaše intuice je správná. Je to tak , jak říkáte.

Barva modrá je barvou archanděla Gabriela a je to barva klidu- uklidňující energie. Syn Vám otevřel cestu, spolu to zvládnete, indigové dušičky tento úkol na sebe vzaly, když to nejde jinak, tak to jde pomocí nemocí.
Zdraví M.

.

Padání vlasů a hypofunkce štítné žlázy

15. listopadu 2007 v 9:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Padání vlasů jde ruku v ruce s funkcí štítné žlázy a hormonálními změnami organizmu, přidává se k tomu pohyb váhy nahoru nebo dolů atd .Štítnou žlázu je potřeba léčit pod dohledem lékaře, který kontroluje její stav a určuje léky.
Diamantovou vodu lze užívat i s léky, ale !!
Když ji užíváte tak, že nekomunikujete s její pamětí, nenapojujete se na její energetické vibrace, používejte ji, jak potřebujete. Ale, když ji užíváte vnitřně a komunikujete s ní, mentálně ji prosíte o konkrétní pomoc, je zapotřebí začít po malých dávkách. Tady já končím a tato rada je psána automatickým písmem:

" Ať začne brát zároveň s léky malou štamprli této vody a přídá ji do čaje na zapití léků. Každý další týden přidá další dávku . Až se dostane na čtvrt litru, může ji začít používat v neomezeném množství i na pití. Toto malé množství je stanovené proto, aby nebyl zkreslený účinek léků, aby se lékař dobře orientoval, potom už to půjde dobře.
Při každém použití této vody mentálně projevte svoje přání stejnou větou."
Já si říkám hlasitě : Přijímám tuto vodu jako manu nebeskou a prosím ji o stabilizaci funkce štítné žlázy.

Protože tato voda bude postupně plnit buňky těla, říkám také tuto formulku: Prosím, kontroluj růst veškerých buněk, najdeš- li buňku s nenormálním růstem, zastav tento růst.
Ruku v ruce s tím jde osteoporoza, protože je porušeno ukládání Ca, i když ho třeba máme dost. Mám takovou zkušenost, že s lékem _ Caltrate - beru každý den 1 hořčík, vápník se tak lépe ukládá. Kupuji si Magnesium Lactici. Dokonce po posledním rentgenu se osteoporoza zlepšila.
Vodička funguje i jinak, třeba na vlasy. Přidávám ji do koupele , do mytí vlasů a vždy ji poprosím o to, co potřebuji, mluvím s ní hlasitě. Nejlépe se jí daří ve skleněných obalech. Je třeba chovat se k ní s láskou.

I vlasy se zlepšily, není jich víc, ale jsou kvalitnější a prý mi ustoupily šediny. Věřím jí. Podívejte se i na naše první stránky, na kterých se něco o D.V. píše. Je to adresa:
http://www.marieblankytna.ic.cz
klikněte do srdce prvního obrázku a na dalším vstupu v záhlaví najdete názvy rubrik. Při kliknutí na větu Aktuality....... se dostanete opět na pokračování na blogu.
Zdraví Vás a hodně zdraví Vám přeje M.


Čtení z akáši

14. listopadu 2007 v 17:09 Záhady a tajemno
Z uvedených stránek přeložila Katka Machová
Čtení z Akáši- jaké jsou energie v listopadu, prosinci a jaký má být příští rok
Výběr z channelingu:
Máte nové způsoby myšlení a spojení se světem kolem vás.Teď už máte vědomí, jak věci fungují.
Nejvyšší možné použití lidské energie je vytvořit spojení. Východiskem lidské existence je spojit se s různými částmi sebe samého (o kterých si představujete, že jsou oddělené)-spojit se s ostatními lidskými bytostmi, se Zemí a s přírodou.
Pozorujte malé děti,a vzpomeňte si, jaké je to důvěřovat lidem kolem sebe, je to možné na základě otevření mysli a srdce.
Jak nejlépe pracovat s energií měsíce listopadu?
Obraťte svou pozornost ke spojení. Spojte své tělo se svou myslí, spojte se s jinou osobou nebo se spojte s přírodou, zvířaty a nebo jinými druhy zkušeností. V každé situaci se zeptejte sebe samých, jak se spojit ještě více hlouběji. To je ta energie a dar měsíce.
Vyzkoušejte si doteky tento měsíc. Když třeba budete mluvit s přítelem, položte mu ruku na paži, když se budete s někým objímat, prociťte dotyk své dlaně na jeho zádech, položte ruku na papír a prociťte jeho strukturu, teplotu a další informace. Vyzkoušejte švédskou masáž.
Během listopadu se chopte příležitosti zamilovat se sami do sebe víc než to obvykle děláte. Představte si situaci, jako když se do někoho zamilujete a stejně se chovejte i k sobě samým.
Perioda mezi 7. a 9.11 se vyznačuje poněkud ostřejší energií. Je zde velmi silný vliv Saturnu (autoritativního učitele). Věci, které jste nebyli schopni vidět jasně se vyjasní právě v těchto dnech. A mohou být docela nepohodlné. V těchto dnech se právě tyto záležitosti zviditelní a vy budete muset pracovat tvrději, abyste se jim vyhnuli. Doporučujeme užít průzračnost, která nám umožní podívat se na ně reálným pohledem. Jestli je zde určitý interpersonální vztah, který není objasněný, můžete klást otázky, které vám pomohou, typu: Kdo má sílu v této situaci, Čí pravda je více uznávaná? Jak se cítím v této situaci? Život může být mnohem jasnější pro vás v průběhu těchto dní a po nich, když se budete snažit vidět věci jaké opravdu jsou, než takové, jaké byste je chtěli mít.
11.11. je zde hvězdná brána-hvězdná brána nás vždy otevírá vyšším dimenzím. Tato brána nás spojí s andělskou frekvencí. Je to tedy perfektní den k navázání spojení se svým spirituálním průvodcem. Tento den je naplněný velkým spirituálním potenciálem. V tento den můžete také zjistit, že jste více ospalejší a mimo sebe.
17.11. má velmi hravou energii. Budete obklopeni možnostmi ke hře a hra vám dá obrovskou možnost pohnout se dopředu ve vašem životě s vašimi záměry a s vaším vyšším dobrem. Klíčem k dosažení věcí, které si přejete nejenom v tento den je hravost. (Když si hrajete, jste šťastní a přitahujete k sobě to, co chcete- pozn. ode mě) Duch vás v tento den může donutit přestat tvrdě pracovat a začít si hrát.
Prosinec
Vibrace prosince se projeví už na konci listopadu.
Okolo 26.12. nás čeká obrovské množství energie-energetické tsunami. Pravděpodobně ale neprožijete fyzickou tsunami. Bude to energie lásky. Čím budete v listopadu a v prosinci pracovat na tom, aby jste nalezli a vyjádřili lásku k sobě a vyživovali ji, tím více bude tento prožitek exstatičtější.
Důležitým tématem roku 2008 je rodina
- její nalezení, prohloubení stávajících kontaktů, nalezení spirituální rodiny. Začněte se také dívat kompletním pohledem na svět. Představte si sebe jako 5leté dítě zírající v úžasu na svět kolem sebe. Je čas se znovu spojit s lidmi kolem sebe.
Dodatek od překladatelky:
Nový rok je symbolem začátku na všech úrovních, pro ty, kteří pochopili, je rokem vymanění se z staré reality, ze starého matrixu. Umožní nám začít si plnit své sny, spojit se se svým vyšším já-průvodcem, andělem , ale je také založený na zodpovědnosti za svůj život (přitahujeme si věci podle našeho myšlení a konání)..
Děkuji Evičce Marvánové za zaslání