Únor 2008

Energetická situace na konci února 2008

28. února 2008 v 5:00 | http://zlata.dusicka.sweb.cz/ |  Spřátelené stránky
27.2.2008
Síla energií
Současná doba je stále náročnější z hlediska energií a je to doba velké přeměny.
Přicházející energie je filtrována skrze vstupní brány na Zemi. Tyto vstupní brány pohlcují v současné době velké množství energie z toho důvodu, aby mohly být co nejdříve zaktivovány a plně funkční, a aby začaly svou funkci plně vykonávat.
Energie, která podpoří jejich kvalitu a funkci, přichází horní částí atmosféry a jakmile se přiblíží k bráně, mění se její polarita. Brána se zaktivuje a energii okamžitě vtáhne do sebe. Takto bude energie dále proudit skrze atmosféru a procházet do země.
Při změně polarit se začne obnovovat vnitrozemní struktura energetických míst.
Pro bytosti na Zemi toto znamená příjem obrovského energetického náboje, pokud mohou být v dosahu těchto energetických míst. Tato místa se postupně budou nabíjet a zároveň začnou vyzařovat velké množství energie do svého okolí a tím nabíjet zemský povrch.
Jelikož toto bude velká síla, bude zřejmě opět docházet k některým zvláštnostem a přírodním jevům. Dále bude také možnost pozorování energetických vírů v těchto oblastech.
Spousta bytostí bude ovlivněna tak, že se změní jejich vnímání. Začne se probouzet jejich duše a bude se postupně stávat součástí vysokých vibrací.
Fyzická těla dostanou větší množství energie a jejich stavba se začne měnit.
Někteří lidé budou nuceni ke změnám stále více, neboť to, že dosud nepodnikli kroky k nápravě svých životů, je pro ně velice stresující, a proto bude více než nutné tyto změny provést co nejdříve.
Spousta lidí bude mít příznaky depresí a pocity marnosti, jelikož nyní prožijí nejtěžší část své karmy, aby po tomto prožití mohli vyjít zcela očištěni ode všech negací, prosti jakýchkoli soudů a také bohatí o důležité zkušenosti, pomocí kterých povedou další na jejich cestě.
Je zde jakýsi předvoj lidí, kteří vědí, že jsou ti, kteří povedou ostatní. Zatím spí a nejsou probuzeni, ale čas jejich probuzení se již blíží. Toto vše je již v plánu.
Mnoho lidí bude potřebovat vedení, aby byli schopni udělat další kroky ve svých životech. A bude třeba, aby je měl kdo vést dále a ukázal jim světlo v jejich životech. Vše se takto přihodí proto a z toho důvodu, aby se světlo začalo šířit ještě větší rychlostí, nežli dosud.
Lidé se obávají některých kroků, které by měli učinit, ale není možno zůstat stát, je třeba pokračovat v nastoupené cestě.
Již není možno se vracet, neboť byste byli v okamžiku z této cesty smeteni. Je zde jen jedna cesta, a to je cesta vpřed. Samozřejmě po této cestě již jde velké množství lidí a toto množství den ze dne roste. Všichni, co zde žijete, máte právo volby. Důležité je rozlišit, jaká ta volba má být.
Ať to bude tak nebo tak, vždy u vás bude stát někdo, kdo vám se vším pomůže.
Snažte se, aby vaše rozhodnutí bylo správné, v souladu s vaší duší, s tím, co cítíte a abyste stáli vždy na straně lásky a světla.
Vnímejte lásku, která k vám přichází skrze vaše blízké. Tímto také splácíte karmu. Učte se lásku dávat i přijímat. Láska je vaše budoucnost.

Stará jabloň

27. února 2008 v 6:00 | Bedřich Kočí: Práh mezi světy |  Meditace
Starý kmen. Vrásčitá kůra na něm nestačí ani přikrýt všechny jizvy času, které obnažují holou dřeň. Bezlisté větve jako rozpřažená náruč vztahují se k nebi. V okolní zeleni smutný je pohled na strom, který se letos po prvé zapomněl zazelenat.
»Co že jsi, jabloni stará, odolala příchodu letošního jara, které všechno kolem tebe tak radostně ožvilo? Stojíš tu tak smutně, že je mi žalno na tebe pohledět.«
»Nevyčítej mi, bratře!« - šeptají suché větve jabloně. »Pokud jsem mohla, pokud síly mé stačily, napájela jsem se každoročně tvořivou silou nového jara, abych stačila plnit svůj úkol.
Víš přece, jaký byl můj život! Víš jistě, jaký úkol jsem na sebe vzala! - Dávat - dávat - dávat - to bylo do posledního dechu mou touhou. A dávala jsem ráda! Těšili jste se z vůně mých květů, odpočívali ve stínu mých větví, sklízeli jste mé plody, které jsem až do plného uzrání vždy s námahou na svých větvích nesla. Tak to šlo stále a stále, po celá dlouhá léta mého života, stále stejně. Všechno bylo jen pro vás... Teď ještě čekám, že přijdou podetnout můj kmen, vykopat kořeny, aby i to mé prohnilé tělo posloužilo jim k zahřátí...
Takový je můj konec, konec mého života, který jen dával, dával, dával. Nevyčítám! Byl to můj úděl, pro nějž jsem žila! Ale teď také nevyčítej ty mně, že dále již dávat nemohu! Došla mi síla. Nejsem schopna již dávat, proto jsem také letošnímu jaru nic nevzala. Všechno to, co mi jaro chtělo dát, postoupila jsem druhým. A to také vyřiď jako můj vzkaz svým bratrům!
Aby nezapomněli nikdy na to, že jejich povinností je dávat, dávat, dávat! A nejsou-li schopni dávat, aby alespoň sami nebrali na úkor druhých! Všechno co dostáváme, dostali jsme jen pro to, abychom mohli dávat - dávat - dávat.
Choďte přírodou naplněni láskou! Alespoň na chvíli, ve volné přírodě, osvoboďte svoji duši ode všech trampot a starostí světských, a zaposlouchejte se do mohutného dění života v přírodě. Poznáte, že mluví k vám každý kámen, každá rostlinka, každý strom, voda, zvířata - neboť ve všem je Duch Boží, všechno vytvořila Boží Láska. Ta mluví jasnou řečí ke každému, kdo láskou naplněn, žije v harmonii s Láskou Boží. Tomu je pak dáno, aby mohl mluvit se všemi výtvory Božími, ten také vnímá tajemný hlas přírody a rozumí její velebné řeči. Budete-li takto chodit přírodou, poznáte v ní ohromnou knihu nehynoucí moudrosti, která je nám proto tak nekonečně blízká, že je naplněna jednotícím Duchem tvůrčím, který prostupuje i nás.

Rozhovor posečené louhy

26. února 2008 v 8:00 | Bedřich Kočí: Práh mezi světy |  Moudrosti od různých autorů
Posečená louka
Při zapadajícím slunci kráčel jsem v tichu večerním kolem posečené louky.
Omamná vůně šířila se všude kolem a činila vlahý ten večer zvláště krásným a důvěrným, takže ve svém osamocení necítil jsem se přece jen sám.
Ve svém soustředění zamyslel jsem se nad dohasínajícím životem zkosených rostlin, které - umírajíce - vydávají v posledním svém dechu tak ohromnou, záhadnou vůni. Do ticha večera ozval se hlas, kterým umírající květiny ke mně promluvily.
»Podívej se, bratře, jak my dovedeme odměnit sobeckého člověka, který pro svůj zisk zničil miliony našich životů. Nedopřál nám ani, abychom dokončily svůj úkol životní a zanechaly po sobě dozrálý život svých dětí, naše to seménka.
S jakou láskou jsme je ošetřovaly, s jakou láskou otvíraly jsme své kalíšky vstříc k dozrání! A teď byly jsme předčasně zkoseny, dříve, než jsme naplnily úkol svěřený nám Tvůrcem věčným. Ale přesto přece nezlořečíme člověku, který smrt nám přinesl! My, umírajíce, šíříme dechem svým vůni, která člověka může nejen oblažit, nýbrž i posílit.
Toť projev nejvyšší lásky - odměníme-li se dobrem za zlo nám prokázané. A pamatuj si, že tato láska i do duší našich byla nám vložena naším společným Tvůrcem a Otcem, který dlí nejen v nebesích, ale i mezi námi všude.I vy, lidé, měli byste si vzít z toho pro sebe příklad! Každému spolubratru, který vám ublíží, splácejte láskou a dobrem, ne mstou, záští a nenávisti. I vaše láska šířila by se pak do srdcí lidských jako vůně našeho posledního dechu a působila by na ně tak, jako náš projev posmrtný působil na duši tvou!«
Ze zdroje: http://www.duchovnisetkani.cz/zdroje/BedrichKoci/knihy.aspx

Přepadení v žitném poli

25. února 2008 v 6:00 | Bedřich Kočí: Práh mezi světy |  Moudrosti od různých autorů
Šel jsem jednou v létě za poledne opuštěnými poli.
Bylo to přede žněmi a vysoká žita po obou stranách úzké pěšinky bránila v rozhledu. Z čista jasna vystoupili ze žitného pole tři mladíci. Byli asi dvě stě kroků přede mnou a když mne spatřili, významně se dohovořovali. Pochopil jsem hned z jejich postoje i vzezření, že chtějí využít mé osamocenosti v liduprázdné končině a přepadnout mne. Proti jejich přesile byl jsem bezmocným, pomoci bych se tu byl u nikoho nedovolal.
Jedinou mojí ochranou mohl býti Ochránce nejvyšší, a já obrátil svůj zrak k obloze a řekl si v duchu:
»Pane Bože, ty nejlaskavější Otče náš, ty víš, jaké úmysly mají tito tři mladíci. Odevzdávám se proto pod tvoji ochranu a věřím, že budu-li mít tak mocnou a svatou ochranu, že tito tři mladíci ani vlas na hlavě mi nezkřiví. Věřím nejen v Tvou moc, nýbrž i v Lásku Tvou k těm, kteří v Tebe věří a k Tobě s důvěrou se obracejí.«
S touto pevnou, neoblomnou vírou šel jsem vstříc nebezpečné trojici. Sotva jsem se k nim přiblížil, všichni tři skočili, obklopili mne a zvedli pěstě připravené k ráně.
Běda však, kdybych byl v této chvíli ztratil svou víru nebo oslabil ji nějakými pochybnostmi nebo strachem.Bylo by to jistě špatně se mnou dopadlo. Ale já právě v této chvíli největšího nebezpečí opakoval jsem si znovu, že věřím v ochranu Pána Boha, věřím, že mi nikdo neublíží. A hle, stal se zázrak. Všichni tři s napřaženými pěstmi vzhůru zůstali stát jako zkamenělí, žádný z nich ani se nemohl pohnout, a já prošel s úsměvem na tváři a radostí v srdci kolem nich.

Šel jsem kousek cesty, ale pak mi to nedalo a obrátil jsem se. Ke svému úžasu spatřil jsem, že stojí stále proti sobě s napřaženými pěstmi, nehybně jako sochy. Snad by tak byli stáli do večera, kdyby mne bylo nenapadlo oslovit je v duchu:
»Tak vidíte, hoši, jaké poučení dal vám Bůh o své veliké moci. Doufám, že toto poučení postačí vám již na celý život, abyste se nikdy neodvažovali přepadávati bezbranné chodce s touhou oloupit je. Po tomto poučení můžete si zase jít svou cestou.«
Jakmile jsem tuto myšlenku v duchu vyslovil, spustili všichni tři ruce, postavili se do řady vedle sebe a dívali se za mnou. Nenapadlo jim již, aby mne pronásledovali. Byli stejně překvapeni jako já. Konečně se obrátili a já díval se za nimi, jak zkroušeně odcházejí.
To byla absolutní, neomezená víra v Boha, taková víra, jakou lidé mají k Bohu mít. Teprve s touto vírou v srdci poznávali by nejen velikou moc Otce nebeského, nýbrž i jeho velikou Lásku, kterou je ochoten projevit nám vždycky, kdykoliv se k němu s vírou obrátíme.
Zdroj: http://www.duchovnisetkani.cz/zdroje/BedrichKoci/knihy.aspx

Rozhovor se smrkem

24. února 2008 v 5:00 | Bedřich Kočí: Práh mezi světy |  Meditace
Na této adrese si můžete zdarma stáhnout přednášky mystika Bedřicha Kočího. Je to možné uskutečnit díky obětavosti autora oněch stránek a jeho kamarádky, kteří dílo Bedřicha Kočího slovo od slova z konceptu přepsali do současné elektronické podoby.
Zde následuje ukázka.
20. Meditace :V přírodě
Za krásného letního dne šel jsem lesem.
Ponořen v hloubku jeho ticha, meditoval jsem o životě v přírodě, které i my jsme součástkou. Cesta přivedla mne ke starému smrku, do jehož kůry někdo nožem vyřezal obrázek srdce a v něm dvě písmeny, patrně počáteční písmeny jmen dvou milujících se lidí. Podivný to symbol lásky! Zadíval jsem se na něj pozorněji, a tu jsem spatřil, jak z ran nožem v kůře způsobených, vytéká hojně pryskyřice. V téže chvíli jsem pocítil, jako by se bolest zraněného stromu dotkla mé duše.
V soucítění položil jsem ruku na jeho ránu a promlouvám k němu:
»Bratře smrku, kdopak ti udělal tak velkou bolest, že tak mocně krvácíš? Je mi tě líto, a přeji ti, aby se ti rány tvé brzy zahojily.«
A hle, smrk mi ihned odpovídá:
»Tady, bratříčku, vidíš důkaz špatně chápané lásky. Dva milující se lidé - tak si to alespoň říkají - chtěli zvěčnit svou lásku symbolem, který mladík vyřezal do mé kůry. Ale jaká to byla láska, když necítila bolest, kterou mně tím působí? Duše lidská, která je naplněna čistou, pravou LÁSKOU BOŽÍ, ta nebyla by schopna zapomenout, že i my jsme vašimi bratry, že i my žijeme jako vy, že i my máme duši, srdce, cévy, krev, že i my máme cit, který dovede dobře vnímat lásku i nelásku svých lidských bratří. Jen láska sobecká, na sebe pouze myslící, neohlíží se na to, zda při provádění svého záměru, třebas i lásku symbolisujícího, nepůsobí bratru svému bolest. Jdi a řekni to svým bratřím, aby nás více šetřili a nám neubližovali.« .
Držel jsem dosud ruku na kmeni. Cítil jsem, jak duše má s duší tohoto stromu se prostupuje a podivná síla z něho do mne přechází.


To není problém

23. února 2008 v 6:00 | www.tommyswindow.com |  Moudrosti od různých autorů
"NEZNEPOKOJUJ SE, KDYŽ MÁŠ PROBLÉMY."
Lehce se to řekne, pokud jsme uprostřed jednoho skutečně velkého, já vím.
Ale uvědomuji si, že lidé, kteří nemají problémy, jsou shromážděni v malých sousedstvích. Většina společenství má nejméně jedno. Nazýváme je hřbitovy.
Jestliže dýcháš, máš potíže, tak to v životě bývá.
A věř nebo nevěř, většina tvých problémů je pro tebe skutečně dobrá!
 • Fyzické požadavky mohou způsobit, že se staneme odolnějšími.
 • Duševní a citový stres může vytvářet pevnost a pružnost.
 • Duševní zkoušky mohou vytvářet silný charakter a věrnost.
Takže máš problémy - to není problém! Pouze řekni sám sobě: "Na tom znovu porostu."
Bůh nechce, abychom byli skleníkovými rostlinami, ale duby, které vzdorují bouři. Nechce, abychom byli písečnými dunami, stále hnanými větrem, ale skalami z granitu, které odolávají nejprudším bouřím.
Jednou věcí si můžeme být jisti:
pro věřícího je každá bolest smysluplná, každé neštěstí je ziskem. Tady se nejedná o otázku, že neštěstí je tvrdé. Často nás překvapí a zdá se, že nás zasahuje tam, kde jsme nejvíce zranitelní.
Nám se často jeví naprosto nesmyslné a nerozumné, ale pro Boha není nic nesmyslným a nerozumným. On dává smysl každé bolesti, kterou přináší nebo dovoluje v našem životě.

Užívání léku na náplasti s pomocí diamantové vody

22. února 2008 v 6:00 | Marie Blankytná |  Nemoci
Otázka: Mohu užívat léky na náplasti místo jejich polykání?
Odpověď pomocí automatického písma:
"Ano, jsem zde a napovím to, co už máš ve vědomé mysli.
Takto můžeš aplikovat všechna léčiva.
Rozmělni tabletu na prášek a s diamantovou vodou udělej kašičku a nanes na náplasť. Tu přilep nejblíže místa určení. Výsledek bude lepší než při polykání léků.
Zkus nejdříve vápník, protože léky na bolest vlastně nebereš žádné. Tuto náplasť nalep na místo určení - u tebe obratle krční, 1 obratel hrudní - znáš tu bolest, tím určíš místo, levý loket zevnitřku, kostrč. Užívání vápníku ústy vynech na dobu jednoho měsíce. Sice bude větší spotřeba, ale stav odvápnění se zlepší.
Ostatní léky zatím užívej."

Sluneční anděl

21. února 2008 v 21:57 | Michaela |  Meditace
Michaela nakreslila krásného slunečního anděla - Helliola, který působí na třetí, čtvrtou a sedmou čakru, odstraňuje bloky na nich a harmonizuje je. Obrázek je velmi vhodný pro meditaci a nabíjení se energií.

Zlatá maminka

21. února 2008 v 4:30 | Neznámý |  Vychovatelům dětí
1. Moje matka mě naučila ocenit odvedenou práci
"Jestli se hodláte zabít, udělejte to laskavě venku, právě jsem uklidila!"
2. Moje matka mě naučila náboženství
"Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů!"
3. Moje matka mě naučila logice
"Proč? Protože jsem to řekla!"
4. Moje matka mě naučila předvídavosti
"Ujisti se, že máš čisté prádlo, kdyby se stala nějaká nehoda!"
5. Moje matka mě naučila ironii
"Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám pádný důvod!"
6. Moje matka mě naučila, že nic není nemožné
"Zavři pusu a sněz tu polívku!"
7. Moje matka mě naučila ohebnosti
"Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!"
8. Moje matka mě naučila vytrvalosti
"Nevstaneš od stolu, dokud nesníš všechen ten špenát!"
9. Moje matka mě naučila, že život je pomíjivý
"Přivedla jsem tě na tento svět a můžu tě z něj zase rychle sprovodit!
"
10. Moje matka mě naučila závisti
"Na světě jsou miliony dětí, které nemají tak úžasné rodiče jako ty."

Co se děje v současnosti

20. února 2008 v 17:16 | http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm |  Moudrosti od různých autorů

Nastává proces dalšího očišťování fyzických těl.
Projeví se to skrze různé další fyzické problémy. Jelikož se vše děje různým tempem a různou silou, tzn. u každého jedince jiným způsobem, půjde spíše daleko větší měrou o uvědomění si těchto příznaků a pochopení jejich příčin.
V této fázi pak již nastane postupné dokončení těchto procesů a následovat bude uvolnění. Někteří pocítí silný vliv denních a nočních energií.
Síla, která vás povede, bude vnímána jako silné intuitivní vnuknutí. Tato intuice se nyní ještě více zesílí, i z toho důvodu, abyste již našli tu správnou cestu a vykročili vpřed.
Cest je vždycky několik, ale záleží na tom, vybrat si tu pravou.
Někteří již zvolili a na tyto jedince čeká to, co si do svého života přejí. Samozřejmě budou muset také neustále na svých úspěších pracovat. Spousta z vás již tuší anebo ví, co je jejich posláním. A další jedinci budou přibývat.
Postupně se probouzí další a další, kteří se budou chápat svých úkolů a povedou Zemi do dalších fází změn. Těchto pár posledních let bude nutné vynaložit velké úsilí. Ale vynaložená námaha již začíná přinášet své ovoce v podobě úspěšně dokončených životních úkolů. Nalézáte novou inspiraci a také si uvědomujete stále více a do větších podrobností souvislosti tohoto dění.
Přijde čas, kdy budete vědět, co vás čeká a také budete obeznámeni se svou budoucností i s plnými důsledky, které vám to přinese. Nadále zůstávejte ve svém středu a naslouchejte svému vyššímu já, které vás vede. To je nyní váš učitel a vůdce. Objevíte skrze něj svou božskou podstatu.

Pozvání na meditaci pro Zemi 22.2.2008

19. února 2008 v 22:00 | Marie Blankytná |  Meditace
Milí přátelé , známí i neznámí , je zde slíbená
MEDITACE s ANDĚLY
v pátek 22.2.2008ve 21 h
Zúčastnit se můžete v soukromí domova sami a nebo i ve společnosti
Vašich blízkých a přátel
Při meditaci tento den či večer můžeme mít prožitek hlubšího stupně
a cítit zakořenění sebe sama na ZEMI
a rovněž vnímat propojení s vědomím Nebe .
Je to rovněž mimořádná příležitost se v meditaci setkat s ANDĚLY
i dalšímiBYTOSTMI SVĚTLA- v připravovanéANDĚLSKÉ MEDITACI,
případně požádat o harmonizující ,podporující a léčivé působení
andělských energií- přiANDĚLSKÉ LÉČIVÉ TERAPII .
Letošní únor jeměsícem porozumění a harmonie - jak se dozvídáme z přijatých vzkazů a poselství z duchovních světů .Měli bychom dle předpovědí vzestoupených MISTRŮ rovněž pochopit,jak je důležité dovolit světlu,aby se odráželo zpět v nás, v našem světě.
"Je to čas porozumění, který obklopuje proud života a který nám přinese mnohem více milosti, daleko více léčení a hojnosti požehnání než boj a zápasy k dohodě se životem. Únor také přinese božská požehnání vztahující se k naší schopnosti najít kreativní řešení k tomu, s čím jsme bojovali. Tato řešení se budou manifestovat ve formě většího porozumění důležitosti toho, co nás obklopuje. To od nás vyžaduje, abychom byli přijímací, zůstali uzemněni a věřili své intuici. Buďme také pozorní k tomu, že se řešení možná projeví skrze naše kreativní talenty, kreativitu všeobecně."
Minulá spirituální akce - 2.2. 08 - měla veliký ohlas - jen o léčení ENERGIEMI SVĚTLA při AND.LÉČ.TER.požádalo kolem stovky lidiček - pro ZEMI jich meditovalo ještě více a někteří z účastníků přijali poselství o přínosu MEDITACÍ pro ZEMI, přírodu i nás lidi.
Večer 22.2. má srovnatelnou spirituální sílu a také se blíží nový úplněk
se svými silnými vibracemi a můžeme v tento den spojit své síly se sílou tisíců meditujících pro naši ZEMI na celém světě.
Opět na přání mnoha propojím tuto meditaci i s podporou energiíANDĚLŮ přiANDĚLSKÉ LÉČ.TERAPII- Nezapomeňte však - na tu je třeba se přihlásit a požádat o totoléčení energiemi SVĚTLAu mne . Těm, kteří zvažujíARCHANDĚLSKÉ ZASVĚCENÍ-BYTOSTEM SVĚTLA- připomínám, že i tyto dny jsou velice příznivé .
Další Info v příloze.
Mějte vlídné dny! Zdraví IVA - Ivana Sedláčková
Mobil: +420 776 871 881
Mobil: +420 604 520 325
Skype: ivana.reiki
ICQ: 345 120 725
S pozdravem a láskou Katka. Zdravím vás všechny a posílám krátký výtah z článku umístěného na stránkách www.lightworkers.org.
Výtah z překladu:
Tato meditace může zpustit změny, na které každý čeká.
My jsme ti, na které jsme čekali!
Žádáme Vás, když budete meditovat, tak se nejdřív spojte s Gaiou, ona vám může asistovat a přivést vás na správná místa mřížky vědomí obklopující Zemi.
Právě teď není mřížka v absolutní harmonii, hlavně proto, že služebníci světla, kteří na ní pracují, právě provádějí bypass.
Až se s Gaiou spojíte, tak se soustřeďte na překalibrování mřížky a a vložte do světového vědomí lásku a změnu.
Přihlaš se ke své kreativní síle a představ si novou Zemi založenou na lásce!
Také navrhujeme, aby když budete meditovat, jste zavolali anděly Vítězství, oni povedou tuto meditaci do vítězství.¨ Požádejte také o pomoc legie andělů a vzestoupených mistrů, aby přišli a pomohli lidstvu uvědomit si, že láska se stala novou realitou.
Tento den, 22..2. je nejvíce zralý pro změnu, v tento den je tady hvězdná brána, stejně tak jako zatmění slunce a úplněk, energie jsou blízko pro perfektní manifestaci bez frustrace.
Žádáme vás také , když se budete účastnit této masové meditace, abyste byli na 100% uzemnění ve svých energiích!
V tento den se otevírají svaté portály v Himalájích . Lidé mohou, pokud to dovolí , se potenciálně spojit s 13 hvězdnou bránou. Tato brána pomůže stabilizovat Zemi v průběhu této doby a pomůže lidem dosáhnout vyšších stavů vědomí, což pomůže s manifestací.
Záměrem této manifestace je pro lidi sladit jejich vůli a vibraci s planetou pro manifestaci rovnosti v plném spolutvoření.!
V tento den bude moci přijít v plném rozsahu Božská ženská energie a obklopit Zemi s její bezpodmínečnou láskou, kterou ztělesňuje. Toto pomůže zmenšit a nechat úplně zmizet útisk žen a božských ženských energií. Božská Mužská a Božská Ženská energie nyní nejsou v rovnováze, ale s Vaší pomocí se mohou dostat opět do rovnováhy.
Prosím, požádejte také, aby všechna karma planety byla očištěna a tak bude planeta energeticky pozvednuta, Země nebude muset projít dalšími cykly karmy, které by mohly vzít mnoho dalších let.
S Vaší silou můžete stvořit vše, co chcete! Tak zůstaňte silně stát ve své pravdě a svém světle, a řiďte svůj osud!

Indigové děti ukazují svou tvář

19. února 2008 v 16:36 | Zdeněk Neumann |  Moudrosti od různých autorů

"Indigové děti?Jooo, to jsou nějací mimozemšťané, néé??"....

"Ano, taková ta neposlušná, problematická děcka, rodiče s nimi mají kříž..."
"Indigo . co? Co je indigo???"...
Neúplná je zejména představa o ID /indigových dětech/ v tom, že se jedná pouze o lidi v dětském věku, kteří pak údajně vyspějí v "normálního" člověka a neví se, že i na ty již dospělé se vztahuje shodná klasifikace. I z toho důvodu mnozí / například v reakcích na článěk http://rodina-deti.doktorka.cz/indigove-deti/ klasifikují ID jako nevychovatelné, drzé a vzpurné spratky. Ani zmínka v těchto negativních hodnoceních o opačných kvalitách - jejich samostatnosti v rozhodování, myšlení, ale i nezávislosti na názorech a konání okolí.
Škoda, že málokoho - rodiče a rodinu především, ale i pedagogy - zajímá, PROČ jsou děti takové, jak jsme zmínili. Většinou se hledá "laciné" zdůvodnění - po kom to dítě je? - a v rodokmenu se nalezne nějaká černá ovce, na kterou lze excentrické chování či nepoddajnost potomka přišít.

Málokdo začne pátrat po tom, proč se dítě projevuje rozumově na úrovni studovaného a zkušeného člověka. Málokdo se zabývá tím, proč dítě dokáže posoudit neustálý spěch a snahu o lepší hmotný život ve společnosti jako zbytečnost a nelogické chování. Kdo jsou tedy Indigové děti, ať už v dětském či dospělém věku?

Již v období po II. světové válce se na planetě Zemi postupně začalo inkarnovat 12 genotypů vyšších bytostí z různých hvězdných systémů Sluneční galaxie. Specifikem, ze kterého je odvozen i samotný název, je, že DNA vlákna fyzického těla v barevném spektru vyzařují v odstínu indigo. Pro porovnání, lidská DNA září oranžově. Ptáte se, proč se tyto bytosti inkarnují právě na Zemi? Samozřejmě i tento záměr má svůj nemalý význam a je důležitý z pohledu událostí souvisejících s rokem 2012. Indigové děti k nám přicházejí s úkolem konkrétní pomoci lidstvu i naší planetě v rámci již probíhajícího transformačního procesu.

Proto chci nyní pozvat k rozhovoru mé přátele, "indigáčka", 13letou Lucii z Vyškova, a jejího "bodyquarda" anděla Andrease. Lucka, i když věkově na to nevypadá, plní ve spolupráci s vyššími inteligencemi a bytostmi Univerza a Zdroje, úkoly, nad kterými se klasickému smrtelníkovi tají dech. Určitě čtenáře bude zajímat informace, že v jedné ze 163 dosavadních pozemských inkarnací byla její duše součástí fyzické podstaty Marie Magdaleny, Ježíšovy manželky a její duše dala život i několika dalším zajímavým osobnostem z uplynulých věků. Namátkou můžeme uvést královnu Alžbětu Pomořanskou, velitele Kleopatřiny výzvědové čety, ale i, v nedávné minulosti, mediální pracovnici NASA, která se snažila o kontakt s mimozemskými civilizacemi.


A jak Lucka vidí sebe samu v současném životě?

"...vyrůstala jsem v normální rodině, která nevěděla co je to magie, nikdy by však neřekli,že jeden člen rodiny bude toto slovo skloňovat ve všech pádech. Pro mě zlom přišel v roce 2002. Odešel od nás můj děda. Zle jsem to nesla, padala jsem ke dnu. Rodiče nevěděli, co se se mnou děje. Všechny klasické možnosti byly skoro již vyčerpány. Až se dověděli, že naše dlouholetá sousedka se zabývá kineziologií a mohla by mi pomoci.

Sezení dopadlo skvěle, magie mě vynesla opět nahoru a vytáhla mě ze špíny negací. Pak jsem se jí už nepustila. V podstatě splácím dluh za to, jak mi moc pomohla, ovšem nejen z tohoto důvodu, ale proto ,že jsem indigové dítě a vyslali mě sem, abych pomáhala světu.To je můj úkol, to je má mise. Jsem indigové dítě a svět tu pomoc potřebuje. A čeká ji právě od nás, Indigových dětí..."

Přímým zodpovědným za Lucčino současné konání je vyšší bytost Andreas, její strážný anděl. Andreas se mi představil jako součást 22členné andělské Rady s přímým napojením na Zdroj. Jak upřesnil, jde o Božskou podstatu bytí, která vše ve Stvoření řídí a reguluje.

"Naše Rada se zabývá v rámci Univerza prakticky vším, od A do Z... Podle aktuálního stavu upravujeme kroniku osudů lidstva Akášu, kontrolujeme veškeré procesy a dění včetně umravňování některých entit, které narušují vesmírnou rovnováhu svými negacemi", dodává Andreas.

A kdo kontroluje Vás?

"Nad naší činností bdí a kontroluje ji nejvyšší inteligence v Univerzu - koncil Devíti."

Andreasi, zajímalo by mě, proč a kým jsi byl vytipován za Lucčina ochránce, a co vše obsahuje a jaké nároky na Tebe klade spolupráce s ní?

"Já jsem se k ní dostal částečně z nutnosti a částečně i z vlastního rozhodnutí. Chyběl nám pro ni průvodce, protože ten předchozí zradil a málem nám Lucii zabil. Dostal jsem nabídku, jestli to nechci dělat. Říkám si, proč ne? Pokud mě to nebude bavit, nechám toho...

Jenže Lucka mi přirostla k srdci a nehodlám se jí vzdát. Už jsem absolvoval patřičná studia, abych ji vedl správně a má pomoc pro ni byla vždy včas a na správném místě. Zátěž je taková, že nesmím dělat chyby, aby to nemělo zlé následky. Tedy, aby nedošlo k situaci, že se ocitne v ohrožení života. V současnosti jde o jediný a zásadní úkol, kterým mě Rada pověřila."

Dokážeš se vtělit do lidské podoby, například tak, že když Vás s Luckou pozvu do čajovny, přijdete oba?

"Neuvidíš mě, ale budeš mě cítit... (pocítil jsem Andreasův úsměv...) ... Neumím se zhmotnit tak, abys na mě mohl sáhnout, jsem jen mlhovina se schopnostmi..."

Lucka určitě zareaguje, proto dotaz na Tebe - je Andreas dobrým ochráncem a pomocníkem, jak oceňuješ váš vztah?

"Jistě, Andreas je nejlepší průvodce, jakého jsem kdy poznala, a nejen to. Přítel je ten, co vždy poradí, osoba, co nikdy nezradí, hodná dušička, co ránu pohladí. Radí mi i při písemných pracích, tak proč by se mi nehodil, že jo? Ne, dělám si srandu, pomáhá mi i s maličkostmi. Já nemít Andrease nevím, kdo jsem, pomohl mi najít samu sebe. A za to mu ze srdce děkuji."

Lucy, v úvodu jsem vzpomněl situaci, kdy rodiče a blízké okolí vnímají "netradiční" chování ID dítěte jako neposlušnost či vzdor apod. Řekni nám nyní, jak jsi se cítila v tomto kruhu konkrétně Ty? Kdy jsi si začala uvědomovat svoji odlišnost od ostatních a jak jsi se s tím vyrovnávala a vlastně vyrovnáváš dodnes?

"Začala jsem si uvědomovat, že jsem o něco odlišná asi v tom roce 2002. Rodiče mě naštěstí celkem respektovali, i když oni jsou tvrdí materialisté a myslím, že dvakrát velkou radost neměli, že dcera je divná...

Trošku se mě snažili lámat, ale mé poslání si mě našlo samo. Po nějaké době to vzdali a máma se o to, čím se zabývám, začala sama zajímat. Nechali mi svobodnou volbu a dopadlo to tak, jak mělo. Osud si tě vždycky najde, ať se schováš kamkoli.

Vždy jsem viděla i za tu oponu, kam mnozí jiní nevidí. Ale přišlo mi to normální. Až po nějaké době jsem si začala uvědomovat, jak slepí a hloupí jsou někteří dnešní lidé. Poznání mají na dosah ruky, ale vidět je nechtějí. Občas mi vadí, že na mě někteří lidé hledí skrz prsty. Ale najdou se samozřejmě i tací, kteří mě obdivují jen za to, co jsem dokázala ve 13 letech. Nechci, aby to vyznělo jako sebechvála. Ale jsem tomu ráda a děkuji za to, kdo jsem a hlavně lidem, kteří mě mají rádi."

Když jsi zjistila o co jde, jak jsi začala své vztahy s okolím řešit (jak je řešíš i dnes)?

"To je dost těžká otázka. Moc si nepamatuji, co jsem pociťovala, jelikož mé vzpomínky mi vzal jeden zlý průvodce, který mě chtěl zabít. Ale vždycky jsem to brala celkem jako samozřejmost, že já a magie jsme jedno tělo, jedna duše... Dnes to řeším následovně: pokud člověku začnu důvěřovat, odhalím svoji pravou tvář, tu podle některých nenormální, a řeknu, přeber si to, jak chceš. Buď to respektuj nebo jdi "k šípku", je mi to jedno."

Máš i nějakou radu, jak se vyrovnávat se svou situací, pro ostatní ID v dětském věku?

"Dělejte to, co si myslíte, že je správné. K cíli nechoďte přes mrtvoly. Dávejte pozor, aby jste neublížili ostatním pro vaše poslání. Vyslechněte si radu, ale závěrečné rozhodnutí udělejte sami. Nenechejte si do něj už mluvit. Jednejte v souladu s vámi samotnými. A hlavně nikdy nezapomeňte, kdo jste, kam patříte, odkud jste přišli, a co je vaším posláním."

A co poradíš dalším rodičům, dospělým a lidem celkově, jak by s Vámi měli jednat?

"Nemá cenu nadávat, křičet, fackovat nás. Uděláme si to stejně po svém. Až my budeme vidět, že je v něčem chyba, opravíme to. Jednejte s námi jako s normálními dětmi, ale trošku víc té "volné ruky" je také zapotřebí. Nejsme zlí, jsme jen přesvědčení o své pravdě. Netahejte z nás přiznání o chybách, kterých jsme se dopustili. My sami v sobě víme, že jsme je udělali. A to je důležité."

Jak a čím vám mohou pomoci oni?

"Tím, že nás budou respektovat a nebudou na nás koukat přes prsty. Nechají nás dělat to, pro co jsme se zde narodili a budou více hledět k dobru, než ke zlu."

Jak osobně vnímáš svůj inkarnační úkol? Jsi s ním spokojena? Je Tvá pozornost a konání v rámci pomoci lidstvu a Zemi zaměřeno nějak konkrétněji nebo jde o komplexnější úkoly?

"Já jsem takový všeuměl. Někteří z nás mají konkrétnější zaměření. Já ne, mohu pomoci kdekoli a s čímkoli. O svém (soukromém) poslání vím, že se musím naučit jednat s lidmi tak, aby mě vyposlechli, uvěřili mně a dělali to, co je potřeba, aby zde znovu zářilo neposkvrněné slunce (svět kde z vetší části vládne světlo). Opakuji, že jsem vděčná za to, kým jsem a s tímto faktem jsem samozřejmě spokojená."

Máš nějaký plán, představu či návrh, jak lidstvu ukázat, o jakou pomoc se jedná a aby tuto pomoc lidé přijali?

"Lidé si nejdříve musí uvědomit, že zavedení a uplatňování pozitivních věcí, jejich přijetí za své a chování se podle nich, nejsou luxusem, ale nutností. Momentálně ještě nevím, jak to udělat, aby popsanou skutečnost lidé přijali. Ale ze všeho nejdříve musí sami chtít."

Andreas mi prozradil, že umíš číst v kronice osudů lidstva Akáši. Zjistila jsi tam i nějakou důležitou informaci, která se vztahuje k období 2008?

"Zatím jen tolik, že v roce 2008 něco "praskne" na Spojené státy a dojde k velkým změnám v jejich parlamentu."

Jaký je Váš společný názor na probíhající planetární transformaci a jak by se lidé měli začít chovat a myslet, aby bez větších problémů prošli "bránou" 2012 do nového světa?

"Není přímý návod na to, jak se chovat, ale určitě tak, jak každému napovídá jeho nejvyšší vědomí a svědomí. V každém případě to bude velký krok pro lidstvo."

Kdo Ti kromě Andrease pomáhá ve Tvé práci? Můžeš nám sdělit informace o některých konkrétních událostech, které jste v rámci planety nebo určitého regionu řešili a napravovali?

"Já mám svůj hvězdný tým, který tvoří andělské bytosti - Andreas (průvodce), Ariel (filtruje mi dušičku od negací, kontroluje má rozhodnutí a celkově moji psychiku), Rastan, který je bratr Andrease (kontroluje tok informací), Keira (dává pozor na všechny ty černé, negativní stvořence, aby mi neublížili) a sestavu doplňuje archanděl Michael, který dává pozor na všechno.

Společně s mojí lidskou skupinou, složenou z několika bezvadných přátel, jsme již řešili například odklonění části komety WS 73 P (před 25. květnem 2006) od obydlené oblasti, likvidaci meteoritů, na kterých k nám směřovali nějací šmejdíci, protože si jejich vlastní planetu zlikvidovali - jeden jsme zničili prostřednictvím satelitu tak, že meteorit do něj narazil, druhý byl menších rozměrů a shořel v atmosféře a třetí dopadl do oceánu a naši přátelé delfínci to zařídili tak, že nevznikla ničivá vlna tsunami. Navíc jsme několikrát důrazně "domluvili" skřetům, kteří se na Zemi prodírají z jiných dimenzí. Vzpomínám si, že jsme také odkláněli poškozené letadlo, aby nespadlo na atomovou elektrárnu a tak podobně..."

Ještě taková obligátní otázka - jak se Ti daří zvládat studium ve škole?

"Jde to v celku dobře, jsem průměrná žákyně, mám tak jedničky a dvojky. Nesnáším fyziku, neleze mi do hlavy, protože vím, že spousta učební látky je kapitální blbost. Také dějepis mě moc nebaví, jelikož jsou to věci, které se již staly. Ovšem je fakt, že některé informace jsou podstatné, ale je jich minimum. Nebo přírodopis... Jsou tam podle mě věci absolutně nepodstatné, které mi k ničemu nebudou...

Jinak mi jdou dobře jazyky, učím se německy a francouzsky. Chci zvládnout ještě angličtinu, alespoň základy."

Tak to Ti popřeji mnoho úspěchů, které se samozřejmě týkají nejen školního "bitevního pole", ale zejména Tvého náročného poslání zde na planetě Zemi. Stejně tak přeji "speciální nervy" Andreasovi, jehož úkol ochránce Lucie je, jak jsme se dozvěděli, zcela v souladu s nadlidským úsilím a výkonem, který mu může Kevin Costner leda tiše závidět...


Co dodat na závěr? Pokud, vážení přátelé, budete mít jakékoli dotazy ohledně problematiky ID a jejich působení na naší planetě,ve vztahu k Lucii, Andreasovi a jejich přátelům, zašlete je na adresu: lucisekburisek@seznam.cz.

Stejně tak přivítáme příspěvky týkající se Vašich poznatků na popsané téma. Současně věříme, že Lucie nebude první a poslední ID, které se podělí se čtenáři Gnosis9.net o vlastní životní zkušenosti a význam i účel svého poslání na Zemi. Vděčni budeme i za kontakt pro případnou budoucí spolupráci, jejímž zamýšleným cílem je více rozčeřit hladinu mystéria ID. Oním zamýšleným cílem je odkrýt roušku z dosud, pro mnohé tajemných a podivných mimozemských bytostí a ukázat je v pravdivém světle - jako naše přátele, pomocníky, učitele a rádce.

Zdroj: http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007030014


Jak poznáme indigové dítě?

18. února 2008 v 16:14 | Zdeněk Neumann |  Moudrosti od různých autorů
Zdroj: http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007060010


...podle charakteristických znaků prezentace osobnosti

Indigové děti se začaly inkarnovat a tedy rodit na naší Modré planetě již po 2. světové válce. Cíleně jsou obdařeny nevšedními schopnostmi, které pro mnohé lidi dodnes představují něco nepochopitelného a proto i neuvěřitelného. Přicházejí na Zem, aby nám "otevřeli oči". Proč?

Všemi dimenzemi Univerza se, v souladu se záměry Zdroje, šíří Světlo* a míří také k nám. Mnozí lidé to vědí, jiní to jen tuší, ale většina ještě stále konzervativně setrvává na vlastní potřebě neměnnosti dosavadního temného uspořádání světa, ať už ze strachu před změnami nebo v rámci boje o udržení své moci a potřebě ovládat druhé. Indigové děti jsou předvojem Světla a jsou zde proto, aby nám pomohli připravit se na jeho příchod. Protože až se Světlo rozzáří ve své plné síle, mohly by mnozí z nás "oslepnout"....

(* předpokládám, že není třeba vysvětlovat význam slova Světlo).Pokud Vás zaujaly úvodní věty, vězte, že jde o volné navázání na článek "Rouškou tajemství zahalené Indigové děti ukazují svou tvář", který zde byl zveřejněn před několika měsíci. Onu základní či úvodní informaci chceme nyní rozšířit o prezentaci vybraných skupin "indigáčků"...

Vybraných proto, že se zaměříme zejména na ty, které se rodí i ve střední Evropě, tedy v Česku a na Slovensku...

Celkově na Zemi existuje 12 skupin Indigových dětí a věříme, že vás zaujme i jejich pojmenování. Proto, že názvy jsou uvedeny ve světelném jazyku Anuhazi, který je komunikačním prostředkem společenství vyšších inteligencí - Guardian Alliance. Jde o Interdimenzionální Sdružení Svobodných Světů, které vzniklo před 568 milióny let po mezihvězdném konfliktu, tzv. Andělských válkách. Jeho úkolem je chránit a zajišťovat vývoj různých biologických druhů v Univerzu a snaží se i o to, aby se také lidské bytosti dostalo pravdivého pohledu na události tohoto světa a vše, co s nimi souvisí...

 • IZUTU ESHEAU (výskyt na území Venezuely, Brazílie, Hondurasu, Portorika, první jednotlivci se začali inkarnovat v r. 1965, jejich počet se odhaduje na více než 16 000)

 • MAHALI BRUEA (první inkarnační vlna ztotožněná s prostředím Indie, ale především Srí Lanky, dále žijí na území Iráku, Iránu a v podkavkazských republikách, a to od r. 1982, nyní v počtu více než 4,5 miliónu)

 • AMÉKÁSAN ÉTUR (nalezneme je v Řecku, na Krétě a Kypru, v Egyptě a částečně na Sicílii, Sardínii i Korsice a také v Maroku, Tunisu, Libyi, kdy první vlna proběhla v období 1989 - 1991. Co do počtu, k dnešku se jedná o více než 850 000 jedinců)

 • NUAGU HALI (žijí v oblastech Sumatry, Filipín, Thajska, Laosu, částečně v severní Austrálii, a to počínaje r. 1973. K dnešku se jejich počet pohybuje nad půl miliónu bytostí)

 • IONATU ETILAH (od první poloviny 50. let je jejich výskyt registrován v Irsku, Skotsku, Anglii, na Islandu, v Norsku a Dánsku. Počet již překročil hranici 6 miliónů jednotlivců)

 • MAHÁTA AGRAH (vyskytují se na území Severoamerického kontinentu, kdy se první inkarnační vlna uskutečnila v období 1965 - 1970 a v současnosti hovoříme o více než 250 000 ID)

 • CHIA ZUN ZAN (již samotný název napovídá, že se jedná o území Číny, kdy počáteční inkarnace směřují do let 1982 - 1985 a v současnosti se odhaduje více než 750 000 zde žijících jedinců)

 • YUN ZU XEN (i v tomto případě registrujeme výskyt zástupců uvedené skupiny v Číně, dále v Japonsku, Korei, Mongolsku a na Kamčatce. První vlna proběhla v letech 1970 - 75 a počet ID představuje číselnou hodnotu nad 1,7 miliónu)

 • MAHUNTA (do inkarnace vstoupili poprvé v období 1958 - 1962, a to na území Austrálie, Nového Zélandu a Jižní Ameriky, kde je nyní registrujeme v počtu nad 5 miliónů ID)

"Dvanáctku" doplníme třemi skupinami, a to RAMAJÁNA SHRIDVETA, ZEFAR DUR ÁTUR a AREAH AZURTA, tedy Indigovými dětmi, které se inkarnovaly také ve střední Evropě a žijí i působí v Čechách a na Slovensku. Jaké jsou jejich charakteristické znaky?


Ramajána Shridveta:

Počet: více než 1,25 miliónu jedinců v Střední Evropě, Finsku, Indii, Pákistanu a na Cejlonu.

Kosmické genetické těžiště (původ): hvězda POLUX v souhvězdí Blíženců

Duchovní poslání a předurčení pro rok 2012: Tento genotyp vytváří tzv. citově-emocionální mosty mezi jedinci. Skrze svoji úžasnou schopnost vciťovat se do nitra lidí, plní své poslání spojovat, podle okolností na srdeční úrovni 2 a více lidí navzájem. Prohlubují jednotu mezi lidmi. Archetypálně se jedná o tzv. VČELY ENERGIE LÁSKY

Silné stránky: pochopení druhého, hluboký aspekt soucítění.

Slabé stránky: přebírání utrpení jiného člověka do své aury. Občasné zkratovité jednání.

Fyzická typologie: velmi variabilní, ale významným parametrem je citlivá pokožka a oči.

IQ: 230 - 245

Imunita: výborná, jinak sklony k psychicko-nervovým onemocněním

Způsob myšlení: permanentně budují vnitřní svět spravedlivých principů a zákonů, jehož prvky se snaží přenášet do této reality.

Emoce: jejich psychika nabývá formální hlubokou harmonii, ale uvnitř může vznikat až extrémní rozkmitání. Proto u nich může docházet k náhlým výbuchům emocí po dlouhodobém stavu klidu.


Zefar Dur Átur:

Počet: 2,5 - 2,8 miliónu v střední Evropě, Francii, Německu, Rusku a Španělsku

Kosmické genetické těžiště: planetární systémy okolo hvězdy CAPELLA v souhvězdí Vozky

Duchovní poslání a předurčení pro rok 2012: realizovat energetickou syntézu základních mentálních a psychických vztahů v lidské rodině - HARMONIZÉR JEMNÝCH ENERGIÍ

Silné stránky: mentální a fyzická flexibilita, adaptabilita, schopnost inspirovat a nadchnout okolí, v komunikaci má schopnost registrovat podprahové mentální a citově-emoční vjemy

Slabé stránky: emoční a citově vjemová rozkolísanost, nestabilita v oblasti určitého záměru

Fyzická typologie: často vyšší postava, světle hnědé vlasy, tělesná rozlehlost, tendence k nevyrovnanému hospodaření s energií, poruchy lymfatického, ledvinového systému

IQ: 185 - 210

Imunita: vcelku stabilní, ale s nárazovými výpadky v algorytmu 5-10 let

Způsob myšlení: vysoká dynamika mentální energie s extrémní schopností představivosti, vysoká míra analýzy a myšlenkové improvizace, barvitý způsob komunikace, smysl pro fantazii. Někdy sklony k pesimismu, ale v náhlých impulsech poměrně vysoká emoční úroveň, tendence k izolaci

Emoce: výkyvy v nadšení a entuziasmu, střídá se se stavem vnitřního smutku a nejistoty


Areah Azurta:

Počet: více než 500 000 ve Střední Evropě, Kanada, Rusko, severské státy

Kosmické genetické těžiště: planetární systémy okolo hvězdy POLÁRKA

Duchovní poslání a předurčení pro rok 2012: Stimulace a indikování energie lásky v lidské rodině - NOSITEL ENERGIE LÁSKY

Silné stránky: přirozený, silný projev laskavé energie s vysokou mírou soucítění, evokuji v lidech až živošičnou přitažlivost - velké charisma

Slabé stránky: sklony k depresivnímu jednání, pesimistickému uvažování (z komára velbloud)

Fyzická typologie: plavé vlasy, zelené oči, vysoké štíhlé tělo, jakoby zasněný pohled. Jinak tendence k onemocnění srdce a endokrimního systému

IQ: 280 - 300

Imunita: velmi dobrá

Způsob myšlení: brilantní úsudek především v oblasti typologie osobnosti s důrazem na anlýzu chování. Mají schopnost vytvářet v druhých lidech silnou citovou závislost na jejich osobě

Emoce: Extrémně magnetický projev se silnými čisticími účinky. Na druhé straně občas velmi trpí, což skrývají za své charisma


Co se týká fyzické typologie, i přes velmi dobrou celkovou imunitu, ID mají v lidském těle sklon k různým typům onemocněním. Mnohdy jim nepomáhá při léčení zdravotních problémů klasická medicína, ale je možné jim pomoci použitím tzv. rezonátorů.


Uvedli jsme dosud, řekněme, základní rozčlenění charakteristických osobnostních znaků u tří vybraných skupin ID. Nyní, již všeobecně, je chceme ještě rozšířit o další (doplňující) "povahové" rysy, které lze klasifikovat ve čtyřech podskupinách, a to HUMANISTA, KONCEPCIONALISTA, UMĚLEC a INTERDIMENZIONALISTA...


HUMANISTA má až extrémně vyvinuté sociální cítění, ale pro navázání intimnějších vztahů mu stačí jen několik nejbližších přátel. Velmi rád diskutuje s každým a stále a přitom zapomíná na čas i své povinnosti. Jeho náladovost souvisí s hypokativitou a nebo naopak hyperaktivitou - jednou nebetyčně jásá a za moment je skleslý či zarmoucený. Rychle "přeskakuje" z myšlenky na myšlenku a často zapomene, co chtěl dělat.

Je citlivý a trápí ho veškeré "nepravosti", i proto má sklon k bolestem hlavy. Mnohdy se cítí nepochopený a neuznaný. Můžeme ho nazvat i tzv. knihomolem, občas vyznává samotu nebo je zapálený do práce s počítačem...

Humanista touží, aby vše kolem bylo v harmonii a souladu a sám se snaží pro to dělat maximum. Co se týká materiálních záležitostí a věcí, mají pro něj minimální význam. Je šťastný pokud lidé dodrží dané slovo, dodává mu to jistotu a víru v jejich spolehlivost. Velmi důležitý je jeho vztah k rodičům - aby byli čestní a spravedliví. Má i výrazně vyhraněné názory, ale vstřícně reaguje na kritiku či opačné argumenty. V případě svého vědomého selhání si dokáže uložit trest.


KONCEPCIONALISTA je stále zaujatý myšlenkami a koncepcemi, ale musí se více věnovat rozpoznávání detailů. V každém případě chce všemu rozumět a do všeho vidět. V tom mu pomáhají například i informace z internetové sítě. Je doslova zamilován do technických přístrojů, umí řešit problémy a řešení také realizovat. Ve všem potřebuje mít stanoveny jasné hranice a disciplínu, a to i v citové oblasti. Jeho jednání není emotivní.

Má tendence k tajnůstkářství, rád schovává své věci, s oblibou "kontroluje" rodiče. Velmi nadaný a šikovný je i v oblasti sportu.


UMĚLEC dokáže celé hodiny pracovat a tvořit, jak vyplývá ze samotné specifikace. Nejsnadněji se v životě vyjadřuje svojí kreativitou v nejrůznějších oblastech umění a z toho důvodu je pro něj spánek zbytečná ztráta času. Působí jemně, ale za tím se skrývá silná vůle, kterou se umí prosadit. Svoji sílu projevuje soucitem. Chce být součástí všeho, absorbuje všechny dostupné informace, intenzivně vnímá svět okolo sebe a chce, abychom mu věřili, když o něm vypráví ze svého pohledu.

Vyžaduje jasné odpovědi a pokud je nezíská, nalezne si je sám. Rychle prohlédne každou situaci a podle toho také jedná. Může být i "diktátorem v beránčí kůži", dokáže být arogantní, umíněný a narcistický, neakceptuje emotivní vzory.


INTERDIMENZIONALISTA je charakteristický doslova chrlením stále nových nápadů. Jde o rozeného vůdce, který chce kráčet novými cestami. Prakticky si nepřipouští jakékoli omezování zastaralými myšlenkami a názory. Jde za svou věcí a je mu lhostejné, zda si tím získá nepřátele. Absolutně nad sebou nesnáší autoritativní jednání a příkazy.

Již od dětství zná svoji úlohu a poslání a netrpělivě čeká, až dospěje a stane se samostatným.

Pokud s ním trávíte čas vyžaduje si stoprocentní pozornost. Je v něm velká vnitřní energie a vidí více a dál, než dokáží pouhé oči, což mu poslouží k demaskování protějšku. Aby si mohl vychutnávat život podle svých pravidel, potřebuje určitou disciplínu, a to může vést k panovačnému a diktátorskému vystupování. V každém případě miluje divadlo a Hry všeho druhu.


Vás, vážení čtenáři, kteří jste již četli rozhovor s "indigáčkem" Lucii, určitě bude zajímat, do které skupiny (prosím, nezaměňovat se sektou!) patří právě ona. Na to Vám nejlépe odpoví sama:

"Odpověď je jednoduchá. Jsem součástí skupiny Ramajána Shridveta a podskupiny Humanista. Ale ač jsou tyto charakteristiky různé, všechny indigové bytosti sem přišly proto, aby chránily lidi a matičku Zemi. Je třeba si to uvědomit, ať jsme indigoví či neindigoví... Každý zde bojujeme, aby se svět kolem nás zachoval takový, jaký ho známe. O to snad stojí každý z nás..."


Co dodat na závěr? Jsem přesvědčen, že v případných komentářích k tomuto článku se x-krát objeví konstatování, že:

 • já (nebo někdo jiný) mám stejné povahové rysy a necítím se být indigo...

 • no a co, takové vlastnosti či povahu mají i normální lidé a jsou buď vzteklí nebo mírumilovní a mají také vysoké IQ, anebo jsou ještě nezralí a života neznalí, atd., atd. (viz diskuze na webu doktorka.cz, sekce Rodina a děti, titul Indigové děti).

Je třeba zamyslet se nad následující skutečností - ID při jejich chování a jednání působí extrémněji v tom, že "dotahují" své povahové rysy do úplné podoby, bez přetvářky či postraního úmyslu. Proto působí jako nezvládnutelní a těžko u nich hledáte možnost kompromisu. Jejich reakce na stav společnosti, na směr, kterého se lidé v ní v převážné většině drží, v nich vyvolává strach, paniku, nechuť a podobné záporné reakce.

Divíte se pak, že např. již v 4 letech tak "malé" dítě pomýšlí na sebevraždu? Že se, samozřejmě i v pozdějším věku, ve svém fyzickém těle necítí v tomto světě dobře? Že kolem sebe cítí nepřátelství, závist, žárlivost, nezájem či ponižování a nedůvěru ve své poslání a schopnosti? To jsou čistě lidské záporné vlastnosti a lidé jsou na ně zvyklí, je to každodenní součást jejich života - oplácejí stejné stejným. A to opravdové indigo nedokáže...


Vážení čtenáři, vám, kterým charakterové a povahové rysy tří skupin ID (a podskupin) budou povědomé, a poznáte v nich sami sebe či někoho blízkého nebo vzdáleného, předem děkujeme, pokud s námi navážete (nebo nám zprostředkujete) kontakt na e-mail: lucisekburisek@seznam.cz. Rádi se s Vámi podělíme o Vaše pocity, poznatky a zkušenosti...


Zdeněk Neumann

Neříká vám to něco?

17. února 2008 v 6:00 | Neznámý |  O naší duši
Rozhovor dvou nenarozených dětí v břichu těhotné ženy
Věříš v život po porodu?

Určitě. Něco po porodu musí být. Možná jsme tu hlavně proto, abychom se připravili na to, co bude pak.

Blbost, žádný život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypadat?

To přesně nevím, ale určitě tam bude více světla než tady. Třeba budeme běhat po svých a jíst pusou.

No to je přece nesmysl! Běhat se nedá. A jíst pusou, to je úplně směšné! Živí nás přece pupeční šňůra. Něco ti řeknu. Život po porodu je vyloučený - pupeční šňůra je už teď moc krátká.

Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude všechno trochu jinak, než jsme tady zvyklí.

Ale nikdo se přece odtamtud po porodu nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život není než vleklá stísněnost v temnotě.

No já přesně nevím, jak to tam bude po porodu vypadat, ale každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará.

Mámu? Ty věříš na mámu? A kde má podle tebe být?

No přece všude kolem nás! V ní a díky ní žijeme. Bez ní bychom vůbec nebyli.

Tomu nevěřím! Žádnou mámu jsme nikdy neviděl, takže je jasné, že žádná není.

Ale někdy, když jsme zticha, můžeme zaslechnout, jak zpívá nebo cítit, jak hladí náš svět. Víš, já si fakt myslím, že opravdový život nás čeká až potom…

První ezoterické rádio u nás

16. února 2008 v 5:00 | http://www.mistosetkavani.wbs.cz/ |  Spřátelené stránky

-Internetové rádio Místo setkávání zahájilo své vysílání.
Místo setkávání (rádio MISE) je rádio pro lidi na duchovní cestě.

Rádio poskytuje prostor a podporu všem, kteří se chtějí setkávat a rozvíjet porozumění, vnitřní moudrost a mír.
Rádio MISE vysílá z Místa setkávání - bývalé (nyní upravované) hájovny v Zákolanech poblíž Budče, místa nejstarší školy na našem území a podle tradice kdysi i místa setkávání Keltů a Slovanů: místa, které by rádo napomohlo návratu míru a udržovalo jedno z mnoha ohnisek Světla na Zemi.
Záměrem rádia je zejména:
- podporovat české autory a původní příspěvky,
- vysílat duchovní, etnickou a klasickou hudbu,
- informovat o programech a projektech Místa setkávání a aktivitách dalších center, níst pořádajících semináře,škol a univerzit,
- přinášet rozhovory a kvalitní přednášky z různých oblastí vztahujících se k osobnostnímu a duchovnímu růstu,
tedy - podporovat osobní a duchovní růst a porozumění, a poskytovat dostatek prostoru pro
- rozhovory, záznamy přednášek a dílčí semináře, u nichž to jejich povaha připouští,
- pořady věnované dětem,
- pozornost Zemi a její ochraně a období, kterým prochází a trvale udržitelnému rozvoji ve všech oblastech života,
- nevládní organizace zabývajících se otázkami ochrany životního prostředí a lidských práv, osobnosti i skupiny,
- nekonvenční medicínu a alternativní metody léčení a jejich situaci u nás a ve světě a situaci v legislativě v této oblasti,
- vytváření holistického náhledu a pojetí všech oborů lidské činnosti, zejména obnovy původního pojetí práva jako toho, co je správné a spravedlivé:
spravedlnosti, pravdy a řádu,
- nadnáboženský dialog, meditace, chvíle sdílení,
- harmonii, vnitřní krásu a posvátné role nejenom v našich kulturách,
- dialogy souzvuku a moudrost dávných kultur.
Program rádia je strukturován do ranního, dopoledního, odpoledního, večerního a nočního bloku. Aktuální program vysílání najdete na webových stránkách rádia.
V ranním bloku budou zaznívat meditace a hudba. Dopolední blok bude věnován především problematice Země, ochrany životního prostředí a lidských práv. Odpolední vysíláni bude věnováno esoterním disciplínám (přednáškám a rozhovorům z dané oblasti, tématickým pořadům). Podvečer bude patřit dětem, kterým bychom rádi nabídli ty nejkrásnější a nejlaskavější pohádky a příběhy, ale někdy i jednoduché meditace. Večerní a noční vysílání duchovním cestám, nadnáboženskému dialogu, společným meditacím, recitaci manter a čtení posvátných textů.
Protože někteří zájemci o poslech mají potíže se spuštěním hudby, tak po otevření stránky rádia je potřeba ťuknout na symbol, který je označený /Play/ a za chvilku již je spuštěn program.

Duše skalky

15. února 2008 v 21:20 | Eva Lipinová |  Meditace
Krásný námět pro meditaci od Evičky Lipinové, nazvaný Duše skalky.

Jsme bezmocní proti toxickým látkám, záměrně rozprašovaným do ovzduší pomocí letadel?

14. února 2008 v 22:26 | Marie Blankytná |  Zdraví
Otázka:
Co můžeme dělat proti toxickým chemickým látkám, které letadla záměrně vypouštějí do ovzduší - proti chemtrails?
Odpověď pomocí automatického písma:
"Ano, jsem zde a jsem rád, že jsi tuto otázku položila.
Můžete se bránit pomocí diamantové vody, kterou budete ve zvýšené míře rozšiřovat - vylévat po vaší planetě, aby svými výpary chránila ovzduší, v němž žijete.
Používat ji k přípravě všech jídel a nápojů s prosbou, aby svým působením zbavovala buňky vašich tkání všech toxinů, které se tvoří.
Dbejte na stravu, připravujte si jídlo čerstvé, z čerstvých surovin, co nejméně polotovarů, které vás zásobují toxiny z konzervačních látek v polotovarech.
Čistěte pokožku přiléváním diamantové vody s přáním povrchové očisty vašeho těla.
Koloidní stříbro si připravte sami.
Stříbrný šperk - čistý, bez příměsi ostatních kovů - ponořte do diamantové vody s přáním, aby zvětšila svůj obsah stříbra. Voda si vezme určitý díl, kolik je třeba. Ponechejte ponořený 24 hodin, pak vodu uschovejte v lednici a mezi jídlem 2x - 3x denně si dejte polévkovou lžíci.
Kdo bude pevně věřit těmto způsobům ochrany, ochrání se před degenerací z toho důvodu, o němž mluvím.
MYSLETE ČISTĚ - PROCIŤUJTE ČISTĚ - KONEJTE ČISTĚ!"
Tímto rada pro nás v tomto těžkém období skončila, ale všechno je při dobré vůli splnitelné.
Dodatek od Milady: ten stříbrný šperk by nesměl obsahovat žádné stopy dalších kovů, což si nemůžete zaručit. Řešením bude obstarat si kousek - tak 30cm stříbrného drátu ze Safiny o čistotě 99,94%, stočit ho do spirálky, dát do vypařené sklenice s diamantovou vodu. Připravený roztok v ledničce bych neuchovávala déle jak 3 dny kvůli šíření plísní, pak si udělat roztok nový. Diamantová voda přímo plísně neničí, ta funguje jinak, Boží energie chrání každý život.

Letadla rozprašují chemické látky do ovzduší - chemtrails

14. února 2008 v 21:43 | http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=6978 |  Zdraví
Německá televize RTL: armáda provádí mohutné chemtrailsování (video)
Dobrý večer pane Mašku,
prominťe, vím že mailů týkajících se chemtrails dostáváte denně mnoho, ale rád se o dnešní "zážitek" podělit. s někým kdo ví o co jde. Stále jsem si informace ohledně chemtrails bral s rezervou, ale po tom co jsem dnes viděl na obloze nad Zlínem jsem přestal pochybovat. Měl jsem pocit bezmoci a vzteku zárovenˇ. Dnes od rána bylo krásně slunečno, nebe bez mráčku. Kolem 12-té hodiny začali 3 letadla "práškovat" a za hodinu už byl opar,nebo spíš OPAR. Během odpoledne se to několikrát opakovalo. Bylo evidentni že něco vypouštějí, jednou čára za letadlem zmizela zanedlouho, při dalším přeletu zůstala a "rostla" . Tak jsem se přesvědčil...
Ještě že doba temna končí.
Děkuji, měje se hezky a přeji Vám hodně Světla, Filip
Poté, co se téma začalo objevovat na obrazovkách některých televizních stanic v USA (27.11.2007 Jedna ze tří hlavních televizních stanic v USA odvysílala reportáž o chemtrails - ) , silný kalibr vytáhla před časem také německá přední komerční televize RTL. Ta uvádí jako důvod masivního sprejování vojenské důvody a zneviditelňování proti radarům... což je samozřejmě nereálné. Ve hře je mnohem více, jak dobře vědí čtenáři Osudu... :
Konec citace z článku na webovém magazínu Osud. Je tam také zveřejněna meteorologická mapa naší republiky ze dne 11. 2. 2008, kde je zachycen chemtrailsový nálet na území severních a středních Čech. Účinek těchto chemických látek, vypouštěných do ovzduší je následující - lidé začínají mít bolesti hlavy a kožní problémy, citlivější jedinci se začínají dusit, smrkat, kašlat.

Láska Zemi

14. února 2008 v 21:00 | Eva Lipinová |  Meditace
Evička Lipinová nakreslila tento obrázek, kterým vyjádřila svou lásku rodné planetě Zemi.

Opravdová láska

13. února 2008 v 22:14 | Josie Clark: 1.Korintským 13 - Pro dnešek |  Moudrosti od různých autorů
http://www.tommyswindow.com/downloads_czech_01.htm
Na těchto stránkách jsou ještě další nádherné prezentace , které jsou podobné této dnešní o opravdové lásce.
 1. Přestože mluvím pěti jazyky a dokáži se inteligentně bavit na tucet témat, jestliže nemám dost lásky k tomu, abych nešířil pomluvy a neshazoval ostatní, nedělám jenom neužitečný hluk, ale přímo ničím....
 2. A ačkoliv čtu pravidelně Bibli a dokonce znám její části nazpaměť, denně se modlím a mám silnou víru a spoustu duchovních darů, jestliže nemám dost lásky někdy obětovat některé své vlastní touhy a přání pro dobro druhých, pak všechno moje "duchovno" není ničím.
 3. A ačkoliv mám dvě zaměstnání, abych zabezpečil svou rodinu, přispívám na charitu a dobrovolně pomáhám při různých společenských projektech, jestliže neukážu lásku těm, se kterými žiji a pracuji, všechna má tvrdá práce a oběť jsou zbytečné.
 4. Láska není popudlivá a nabroušená ani po dlouhém, těžkém, frustrujícím dnu v kanceláři.
  Láska je šťastná, když se druhým daří.
  Láska nemusí řídit nejtřpytivější vůz, žít v největším domě nebo mít všechny nejnovější vymoženosti.
  Láska nemusí být vždy první ani nemusí mít vždy poslední slovo.
 5. Láska není hrubá nebo surová, není sobecká a nespoutává, nesvádí ke zlému, nenutí ostatní, aby tancovali, jak zapíská.
  Láska se stará víc o potřeby druhých než aby ztrácela čas starostmi o sebe.
  Láska se nedá vykolejit, když věci nejdou tak, jak si představovala.
  Láska věří v dobro druhých a nechce věřit opaku.
 6. Láska neposlouchá klepy, o ostatních mluví jen dobře.
  Láska ví, že všechno, co poslouchá, studuje nebo čte, ovlivní její postoje a jednání a tím působí i na ostatní, proto si dává pozor, jak tráví svůj čas.
 7. Láska je flexibilní, dává vše do pohybu, umí si poradit se vším, co ji potká.
  Láska je vždy připravená odpustit a hledat na druhých jen to dobré.
  Láska dělá vše pro to, aby druzí využili své dary.
  Lásce nikdy nedojde trpělivost, ani s těmi, co jsou pozadu a zdržují.
  Láska se nedívá na hodinky, když druzí mluví.
 8. Láska nikdy neselže. Já selžu, ostatní selžou. Všichni se můžeme někdy splést.
  Naše slova a činy často nedokáží vyjádřit naše myšlenky tak, jak bychom chtěli.
 9. Jsme křehcí, omylní a často pošetilí, a naše chápání světa, ve kterém žijeme, neřkuli onoho světa, je přinejlepším jen částečné.
 10. Ale když v nás bude Boží duch Lásky, ten změní cokoliv.
 11. Jsme opravdu jen děti, když dojde na uskutečňování opravdové Lásky, ale Bůh nám může pomoci vyrůst z našich dětinských způsobů.
 12. Bez něj jsme bezradní, když přijde na Lásku a ostatní nejdůležitější věci v životě, ale když žijeme v Jeho království - nebeském království, které je mezi námi, jak řekl Ježíš - můžeme se od něho učit, správně volit priority, nezastavovat se na cestě a milovat v plnosti.
 13. V životě je spousta hezkých věcí a spousta dobrých věcí, ale žádná není tak dobrá a tak důležitá jako Láska!


  Kristin Armstrong: Podstata Lásky
Všechny nejlepší věci v životě přicházejí převázané páskou risku.
Když rozvážeme dárek, přebíráme riziko, ale i radost.
Tak je to v rodičovství. Tak je to v manželství. Tak je to v přátelství.
Abys mohl prožít život v plnosti, vydáváš se na pospas bezedné jámě zranitelnosti.
To je podstata pravé lásky.