Listopad 2008

Odlehčení a zjemnění hrubohmotného těla

30. listopadu 2008 v 0:33 | H. Hájková : Všechno je jinak |  Moudrosti od různých autorů
Odlehčení a zjemnění našeho hrubohmotného těla dosáhneme, pokud každá naše myšlenka i slovo ponese čistotu. Toto opatření povede k projasnění mysli a k pozdvednutí ducha a bez nich nelze porozumět životu dimenze, do které lidstvo vykročilo.
Když je mysl plná těžkých destruktivních myšlenek, těžkne také tělo, ztrácí pružnost, pevnost a rychle stárne. Proud informací se sice nezastavil, ale není vám umožněno přijímat je a uvést do srozumitelného stavu, a tak je necháváte bez povšimnutí odejít.
Nastal čas k tomu, abyste začali rozebírat vysoké, silné zdivo, jímž jste se obestavěli. Tyto hradby je nutné odstranit, a sice jednu část po druhé, aby nedošlo k poškození či zničení vás samotných i druhých. Jinými slovy - odlehčí-li se mysli, odlehčí se také tělu. POstačí k tomu jen jedno - čistá láska, v ní naleznete vše, čeho je třeba.
Nastoupíte-li cestu, je třeba po ní jít a být si vědom, že za každý krok nesete zodpovědnost. Zodpovědnost doprovázená disciplínou jsou těmi nejlepšími průvodkyněmi na všech cestách, nechte se jimi s láskou provázet i nadále.
Jakmile jednou překročíte práh připoutanosti a pocítíte vánek svobody, nikdo a nic vás nepřiměje vrátit se do úrovně, z níž jste se rozhodli vystoupit, nikdo nad vámi nemá takovu moc. Svobodná volba, která vám byla dána, má své světlé i tmavé stránky. Ať už jste volili v tomto životě i v těch předcházejících cokoliv, svobodná volba vám zůstala.
Budete se mnohem častěji setkávat se slovy - prosím, odpusť, děkuji - ale jinak, než jste zvyklí. Tato slova budete používat za účelem očisty své mysli, těla i ducha.
Budete prosit a děkovat za to, aby vám bylo pomoženo vzpomenout si, komu je třeba ještě odpustit, protože jedině tak může být odpuštěno i vám. Odpustit je třeba všem, komu jste kdy ublížili, ať vědomě či nevědomě, i sobě. Není snadné odpouštět, cítíte-li v srdci hněv, ještě nesnadnější je, když nevíte, že jste ublížili. Jde jen o jeden z vašich omylů, když se domníváte, že nevíte, komu dlužíte své poděkování a koho prosit o odpuštění.
Projevem toho je, že stále s něčím nebo s někým nejste spokojeni, především sami se sebou, což napovídá o vaší nevyrovnanosti a neupřímnosti k sobě. Každý útok je toho přímým důkazem. Rovněž myšlenky, které přicházejí do vaší mysli, jsou plné pochybností, strachu, kritiky a předsudků. Tohle a ještě mnohem více je nutné zhojit, to jsou rány, které bolí velmi dlouho a je třeba je vyčistit a zacelit.
Můžete prosit o odpuštění celý svět, pokud však neodpustíte sami sobě, pak jste tak učinili jen z poloviny, ne zcela.
Není čas vyčkávat, je čas konat:

Uklízet ve svém vlastním nitru, ne toho druhého.
Posilovat víru v sebe, nejen ji obdivovat u druhého.
Ovládat své emoce, ne poukazovat na slabost druhých.
Měnit své myšlení, ne formovat své okolí.
Mít svůj názor, ale nikomu ho nepodsouvat.
Učit se porozumět a odstraňovat vlastní omyly, nejen poukazovat na chyby druhých. Být kapitánem na své lodi, ne kormidlovat loď toho druhého.
Žít život podle svých představ, ne toho druhého.
Být hodnotným člověkem, ne loutkou.
Milovat ze srdce, ne ze zisku.
Pomáhat nejen tehdy, když se ti chce, ale vždy, kdy je třeba.
Smát se proto, že chceš, ne proto, že musíš.
Upevňovat se v odvaze, nepodléhat strachu, který zmenšuje vaši velikost.Motto pro 30. listopad

30. listopadu 2008 v 0:32 | Marie Blankytná |  Motto dne
Je pravda, že někteří z nás dají andělům víc práce než jiní, přesto si nejsme vědomi, z kolika nepříjemných situací každý den vyvázneme.

Motto pro 29. listopad

29. listopadu 2008 v 0:29 | Marie Blankytná |  Motto dne
Část andělského světa můžeme spatřit v míru spícího dítěte.

Advent

29. listopadu 2008 v 0:24 | Marie Blankytná


Hořely 4 svíčky na adventním věnci tak tiše, že bylo slyšet, jak svíčky začaly hovořit.
První svíčka vzdychla a řekla:
"Jmenuji se
MÍR. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují."
Její světélko bylo čím dále tím menší, až docela zhaslo…
Světlo druhé svíčky zablikalo a svíčka řekla:
"Jmenuji se VÍRA, ale jsem zbytečná, lidstvo nechce nic o Bohu vědět, nemá tedy cenu, abych svítila."
Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla.
Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka:
"Jmenuji se LÁSKA. Už nemám sílu, abych hořela. Lidé mne odstavili na stranu. Vidí jen sami sebe a žádné jiné, které by měli mít rádi."
A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo….
V tom vešlo do místnosti dítě, podívalo se na svíčky a řeklo:
"Vy máte přece svítit a ne být zhaslé!"
A skoro začalo plakat. V tom se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíčka a pravila:
"Neboj se! Dokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit. Jmenuji se
NADĚJE!"
Zapálilo dítě od této svíčky zápalku a rozsvítilo znovu ostatní svíčky.

PLAMEN NADĚJE BY NIKDY NEMĚL VE TVÉM ŽIVOTĚ ZHASNOUT….
A KAŽDÝ Z NÁS BY MĚL PLAMENY
MÍRU
VÍRY
LÁSKY
A NADĚJE
NEUSTÁLE UDRŽOVAT.


Podpora imunitního systému

29. listopadu 2008 v 0:13 | Marie Blankytná |  Zdraví

Nejlepším způsobem, jak pracovat na zklidnění a vyrovnání těla, je práce s dechem a energií brzlíku, nebo "vyšším srdcem".
Brzlík je energetickým portálem srdeční čakry, kde jsou emise světelné energie vnímány ve své podstatě jako nepodmíněná láska.
Srdeční čakra je rovněž hlavní čakrou pro plíce, a proces fyzického dýchání aktivuje brzlík a srdeční čakru.
Mohli jste si všimnout, že když jste znepokojeni, dýcháte velmi mělce, dokonce i zadržujete dech.
To nedovoluje srdeční čakře se otevřít a zabraňuje to rovnováze na této úrovni. Když jste hluboce uvolnění, jako při meditaci, dýcháte zhluboka a umožňujete energii srdce proudit hladce, což vytváří pocit hlubokého klidu a uvolnění, který je pro meditaci charakteristický.
Takže způsob, jak zklidnit bioenergetický systém a navrátit tělu rovnováhu, je technika, kterou nazýváme "dýchání srdcem". Když dýcháte zhluboka a zaměříte se na srdeční čakru, zaplavíte systém světelnou energií nepodmíněné lásky. To oplátkou vyrovná nadbytek elektrické stimulace šišinky a poskytne vám to pocit klidu a míru.
Čím více se naučíte dýchat zhluboka a stanete se tak "vědomým dýchačem", tím více zaktivujete funkci brzlíku, který nejen vytváří pocit nepodmíněné lásky, ale hraje rovněž klíčovou roli u zdraví těla, protože podporuje fyzický imunitní systém.
Silné tělo podporuje silný spirituální endokrinní systém.

Jak nás současné změny ovlivňují

28. listopadu 2008 v 20:56 | http://zlata.dusicka.sweb.cz |  Moudrosti od různých autorů
26.11.2008

Stále jsou připomínány změny a mnozí čekají a pozorují, kdy už nějaké změny přijdou. Někteří pochybují, jiní očekávají, mnozí si nejsou jisti. Mění se spousta věcí, vše je v pohybu. Mění se prostředí kolem, mění se klima, struktura Země, energetické složení, fyzická stavba člověka, změny probíhají všude, kam se jen podíváte.
Nejdůležitější změna, avšak méně postřehnutelná, je změna pohledu na příchozí události a změna vědomí. Vědomí se stává bdělejším, uvědomujete si to, co byste před časem sotva postřehli.
Ale to, co nevidíte, to vás činí nejistými. Cítíte vnitřním smyslem náznaky čehosi, avšak nejste si jisti, odkud to pochází. A z této nejistoty časem vznikají pocity strachu a depresí. Jsou to však spíše pocity z minulých prožitých událostí, které na vás doléhají a zapříčiňují stavy smutku, bolesti a beznaděje.
Málokdo si uvědomuje, že prožití života je spojeno s psychickým stavem. Běžnou součástí vaší dnešní mysli je spěch, neúspěch ve společnosti, ve vztazích, pochybnosti, různé závislosti a strachy a nerozhodnost.
A kolize mezi vírou a nedůvěrou spojenou s pochybnostmi způsobuje další problémy. Avšak naštěstí jsou zde také další pocity, a to pocit vedení, důvěry v sebe sama, ve vesmír, víra v krásu, lásku a pochopení. Vše, co je spojováno s pocity, utváří lidské životy. Mnoho z vás se stále točí v kole, neboť dosud nepochopili mechanismus fungování života a životních událostí. Nepochopili, nechtějí chápat anebo jsou příliš pohodlní na to, aby se sami stali součástí té změny. Budoucnost pro ně znamená opět obavy a strach a čím více toto v myslích udržují, tím více se vše materializuje. Je to velmi složitá doba. Je nutné stihnout daleko více věcí za stejné časové období.
Velmi se zesiluje vnímání okolních energií a mnozí ještě neumí žít s odstupem od energií ostatních. Velice snadno se takto nechávají psychicky ovlivnit. Tímto potom do sebe od ostatních vstřebávají energie smutku, obav a nejistot a tím pádem se vše šíří jako lavina.

Je důležité uvědomovat si o čem přemýšlíme, hlídat si své myšlenky a uvědomovat si, jestli mají původ v našem nitru anebo se odkudsi objevily jakoby z ničeho nic. Toto se však bude postupně rychle stabilizovat. Přizpůsobování se změnám probíhá velice rychle a během několika měsíců budete opět o velký krok dále. Za několik měsíců také budete moci zvládnout daleko větší nápor nežli dosud.


Motto pro 28. listopad

28. listopadu 2008 v 0:27 | Marie Blankytná |  Motto dne
Andělé nás upozorní na otevřená okna, která tak nějak zůstávají nepovšimnuta vedle každých zabouchnutých dvěří s příležitostí v našem životě.

Pomoc z vyšších duchovních sfér

28. listopadu 2008 v 0:16 | H. Hájková : Všechno je jinak |  Moudrosti od různých autorů
Pochybnosti, kritika, podceňování, to není nejlépe zvolený způsob, jak projít nezbytným očistným procesem této doby. Je mnoho pomocníků ze světlých sfér, kteří jsou připraveni pomoci, ale nikdo z nich nezasáhne dřív, dokud každý člověk o ni s láskou nepožádá. Nikdo ze světlých sfér neuslyší vaše volání, pokud bude provázeno hořkostí a pomsmtychtivostí.

Ochrana před infekcí i chřipkou

27. listopadu 2008 v 1:46 | Marie Blankytná |  Zdraví

10 skořápek vlašských ořechů omyjeme, rozdrtíme a povaříme v půl litru vody.
Slijeme do půllitrové sklenice a doplníme , aby byla plná a uchováme v chladu.

Užíváme 3krát denně 1 polévkovou lžíci.

Motto pro 27. listopad

27. listopadu 2008 v 0:23 | Marie Blankytná |  Motto dne
Náš život musí andělům, kteří se nás drží, dotýkají a zůstávají při nás, připadat jako jízda na horské dráze.

Šance v životě

26. listopadu 2008 v 0:48 | H. Hájková : Všechno je jinak |  Moudrosti od různých autorů
Učím se věřit sobě i druhým a vkládat do svých úst slova, která hladí a povzbuzují. Ano, učím se, protože ne vždy se mi daří udržet se v klidu a míru. Ale jsem šťastná, že si svůj neklid, rozrušení či hněv uvědomuji a vím, že je to můj hněv, můj neklid a nepřinese mi úlevu na dlouho, když jej namířím proti druhému. Jen do chvíle, kdy se ke mně vrátí vše, co jsem vyslala, a ještě mnohem silnější. A toto je ten pro mne důležitý okamžik, okamžik uvědomění se, že tomu mohu zabránit. Místo útoku prosit za odpuštění, s láskou té bytosti pohlédnout do očí a tiše pronést tu překrásnou větu "miluji tě". Není to těžké, jen nezvyklé, pohodlnější a přirozenější nám přijde vybít se ze zloby, která námi cloumá, což je dobré, dokonce nutné, pokud nikomu neublížíme.
Každý se musí vypořádat sám s tím, co jej dráždí a provokuje, co v něm vyvolává hněv a nenávist. Nestačí jen vědět co chci, ale také umět se v pravou chvíli rozhodnout. Nehledat v rozhodnutí jen prospěch, ale přijmout i zodpovědnost, která tam je.
Ztratila jsem mnoho šancí tím, že jsem je přehlédla nebo vidět nechtěla, a to nejen v tomto životě.
Každé přehlédnutí se dříve nebo později projeví určitým způsobem a ne vždy je snadné unést následky z něho plynoucí. Opomenutá, zanedbaná rána se velmi brzo ozve na fyzické úrovni a tu již nelze ignorovat. Bude se projevat tak dlouho v podobě bolesti, dokud si jí nevšimneme a nezačneme ji léčit.
Jsou rány v životě člověka, které si musí ošetřit každý sám. A ten čas nastal, je třeba pracovat na sobě, a to není vždy snadné, zejména, když nevíme jak, protože neumíme naslouchat.

Chtěli bychom toho najednou tolik napravit, změnit a udělat. Jenomže máme strach mluvit o svých nedostatcích, o svých skutcích, které nejsou právě populární a obdivuhodné. Byli jsme přitahováni situacemi, které nám umožňovaly vyzdvihnout se nad ostatní, kdy jsme mohli ovládat a zotročovat, ale co udělat teď.
Abychom mohli jít dál, potřebujeme sílu. Jsme nuceni vypůjčit si sílu, abychom mohli ukojit své pozemské touhy, takže ji čerpáme z těch, které tolik "milujeme", vysáváme ji všude, kde se naskytne příležitost. V tu danou chvíli nám nezáleží na důsledku našeho konání, protože jsme zcela omámeni svým ziskem. Ale za takovou půjčku se platí úroky nejvyšší.

Co jsme vzali, je třeba očistit a vrátit tam, kam patří, a to velmi bolí, když tak nečiníme s láskou. Pomoc je nablízku, ale stojíme o ni vůbec?A jestliže ano, pak u mnohých vyvstává otázka, jak čerpat a kde, kdo ukáže kudy a jak jít dál, když sil stále ubývá a kde hledat lásku a porozumění.
Ale věřte, že kdo opravdově hledá, ten dříve či později vždy nalezne.


Motto pro 26. listopad

26. listopadu 2008 v 0:21 | Marie Blankytná |  Motto dne
Vzdát se svého zármutku může být stejně obtížné jako vzdát se významného postu. Jen síla mnoha andělů dokáže odtrhnout ruce od smutku, který se stal naší součástí.

Archandělé ve Stromu života - pokračování

25. listopadu 2008 v 20:14 | Milada |  Práce s vyššími těly
3. úroveň vědomí se nazývá HOD / Sláva/
Tuto sefiru má na starosti archanděl Michael, který bývá nazýván knížetem jasu a moudrosti a který je velkým ochráncem.
Jsou zde činní Bnej Elohim = Synové Boží, kteří tvoří prostředníka mezi sférou Božství a lidství.
Nerovnováha v našich energiích v této sefiře se projevuje jako neupřímnost a sklon k podvodům, naopak rovnováha se projevuje jako pevnější zdraví, větší poznání a životní zdar.
Aspekt Boží Síly této úrovně se nazývá v aramejštině ELOHIM CEVAOT = BŮH ZÁSTUPŮ, panující světu v moudrosti a harmonii.
Barva této sefiry je oranžová.
4. sefira se nazývá NECACH / VÍTĚZSTVÍ/
a pečuje o ni archanděl Haniel, který je archandělem lásky a harmonie, je patronem umění a harmonie. Jemu jsou podřízeni ELOHIM, které zpravidla chápeme jako bohy a bohyně. Představují energie, které přiměly člověka, aby je chápal jako nejrůznější božstva, zastoupená v mytologiích mnoha náboženství. Elohim jsou vlastně ochránci náboženství, dohlížejí na duchovní vůdce a inspirují je ke správným rozhodnutím.
Nerovnováha v energiích této úrovně se projevuje jako žádostivost a lačnost po čemkoli, naopak rovnováha se projevuje nesobeckostí, která se řadí k nejvyšším citům, neboť je výrazem nepodmíněné lásky.
Aspekt Boží Síly této úrovně je JEHOVAH CEVAOT = HOSPODIN ZÁSTUPŮ, který je nápomocen v okamžiku střetu s množstvím emocí, které je třeba zvládnout.
Název této sefiry jako Vítězství neznamená potlačení citů, ale jejich rozpoznání a využití tím nejprospěšnějším způsobem.
Barva náležející k této sefiře je zelená.


Motto pro 25. listopad

25. listopadu 2008 v 0:18 | Marie Blankytná |  Motto dne
Radost nás stejně jako andělská křídla donese do jasnějšího dne, kde se budeme víc smát než plakat a budeme dávat víc, než oč můžeme požádat.

Archandělé ve Stromu života

24. listopadu 2008 v 23:26 | Milada |  Práce s vyššími těly
Často se ve svých dopisech ptáte Marie, co máte dělat, abyste pokročili na své duchovní cestě. Na tomto blogu byla zveřejněna již celá řada technik, které slouží k tomuto účelu a stačí jenom pořádně projít zveřejněné články a vybrat si určitou techniku, která vám nejlépe vyhovuje.
Dne 2.listopadu 2008 byl na těchto stránkách zveřejněn článek, popisující techniku postupného vytváření Stromu života v naší auře. Vytváříte si tím ochranný obal kolem vaší aury a dále rovnováhu v jednotlivých úrovních vědomí, čímž se můžete zbavovat nevhodných charakterových vlastností.
Jedná se o starobylou techniku, která se nazývá KABALA, a která byla chována v tajnosti a byli s ní seznamováni pouze vybraní jedinci. Teprve v poslední době mohla být zveřejněna pro širší okruh lidí, aby jim pomáhala v duchovním vzestupu na vyšší úrovně vědomí a v jejich transformaci na vyšší vibrace, na něž přechází celá naše Země.
Jedinci, kteří tento proces neakceptují, budou mít prostě smůlu , protože "zašpiněná" dušička s neočistěnou aurou by těžko mohla stoupat výše, ale všem lidem byl dán dostatek času a informací, aby na sobě mohli pracovat. Duše nově narozených dětí jsou převážně indigové, a tedy již na těchto vibracích žijí - některé z těchto malých dětí dokonce ovládají levitaci čili například dokáží, že jejich hračky se dovedou vznášet ve vzduchu.

Na obrázku ve zmíněném článku je u každé úrovně vědomí neboli sefiry uvedeno jméno příslušného archanděla a jméno hlavní negativní vlastnosti, která se u člověka projevuje, pokud energie této úrovně vědomí nejsou v pořádku neboli v rovnováze.
Pomocí energií archandělů jednotlivých sefir můžeme odhalit a vyčistit temné rysy povahy - naše hlavní negativní energie jsou uvedeny za jménem každého archanděla.
Kromě jména archanděla přísluší každé sefiře Boží jméno, vyznačující se jedinečnou mocí a Boží Síla se tak rozlišuje na jednotlivé aspekty. Toto Boží jméno je uvedeno v aramejštině, tedy v jazyku, kterým mluvil Ježíš Kristus.
Každý má k dispozici tuto mocnou techniku, aby dokázal na sobě pracovat a pozvedl se výše. Tuto práci za nás neudělá NIKDO, nedá se to koupit ani prodat, každý musí pracovat sám na sobě.
A nyní vysvětlení k jednotlivým úrovním vědomí:
1. úroveň vědomí čili viditelný svět se nazývá MALCHUT /=království/
a má největší vliv v oblastech hmoty a tělesnosti.
Tuto oblast má na starosti archanděl SANDALFON, který bývá také nazýván knížetem modliteb, protože naše modlitby předává tam, kde budou slyšeny.
Název Boží Síly této úrovně je v aramejštině ADONAJ HAÁREC neboli PÁN ZEMĚ.
Barvy, příslušné této úrovni jsou žlutá, olivová a černá.
Pokud jsou naše energie této úrovně v rovnováze, pak příslušné vlastnosti neboli ctnosti jsou především schopnost rozlišování dobra a zla, pokud v rovnováze nejsou, říkáme jim nectnosti a hlavní nectností této úrovně je lakota.
2. úroveň vědomí čili druhá sefira se nazývá JESOD /základ/,
protože je vstupní branou ke všem ostatním úrovním.

Tuto sefiru má na starosti archanděl Gabriel, který je andělem PRAVDY a VELITELEM STRÁŽÍ kolem ráje.
Obdarovává nás nadějí, která je zdrojem SÍLY.
Učíme se zde větší NEZÁVISLOSTI a podněcujeme k větší aktivitě naše podvědomé psychické i biologické funkce.
Na této úrovni můžeme rozvíjet vyšší myšlenkové formy a vytvářet představy.
Nevyváženost v této rovině probouzí ZAHÁLČIVOST až NEČINNOST.
Název Boží Síly této úrovně je ŠADAJ EL CHAJ neboli VŠEMOHOUCÍ ŽIVÝ BŮH.
Barva této úrovně je fialová.


Vzkazy pomocí čísel

24. listopadu 2008 v 7:45 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Milá paní Blankytná,
......prosila som anjelov o pomoc, dalo by sa povedat, ze doslova zobrala…jedneho dna som nasla na internete stranky ktore sa venuju cislenym
loteriam. Samotny nazov je dost zlozity, nikdy by ma nenapadlo nieco take hladat. Stranku som vytlacila a doma som si vsimla, ze niektore cisla su nahrubo vytlacene, bolo ich sest, tak som si ich zapisala na papier, ze mozno niekedy ich podam v tom case mi naozaj nebolo dobre, papier
odlozila a o mesiac, pri upratovani zistila, ze keby som tie cisla hned podala, mala by som
Jackopt, ktory vtedy nikto nevyhral.
Anjeli casto so mnou komunikuju pomocou cisiel, zvlast posledne dni kam sa pozriem same rovnake kombinacie 1111, 2222,1144 mam k tomu aj prislusnu literaturu, ale zo skusenosti uz viem, ze ked sa takto zacnu "hlasit", nieco sa tam "hore zase chysta" a tym mi chcu dat najavo, ze nech sa stane cokolvek stoja pri mne, lenze to cokolvek jednoduche asi zrovna nebude... Ak mam byt uprimna ja uz kaslem na cely Jackpot, len nech mam v zivote pokoj, vlastnu strechu nad hlavou, malu zahradku kde sa popiplem a dceru pri sebe, aby ked ma potrebuje som bola pri nej... pokial ide o tie cisla : 9, 12, 20, 25, 33, 35 - 17... a mozno mate pravdu, este ma nenapadlo, ze by to mohol byt aj niaky odkaz... dakujem a prajem krasny den X.
Odpověď:
Pěkný den
9- Tvůj božský smysl života v sobě zahrnuje službu prostřednictvím přirozených nadání a, vášní a zájmů
12 - Promlouvá k tobě Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek,nápadů, vhledů, které tě vedou ke zlepšení života tvého nebo jiných. Nechej se vést pozitivními afirmacemi
17 - Co se týče plánů a cesty, máš dobrý důvod k optimismu.Toto mocné a posvátné číslo představuje rovněž svatou trojici a pyramidy.
20 - Stvořitel tě žádá, abys měla pevnou víru, jsou u tebe A MŮŽEŠ JE ŽÁDAT O POMOC
25 - VĚŘ, ŽE VŠE SE MĚNÍ K LEPŠÍMU, JSTE POD OCHRANOU A V BEZPECÍ
33 -je kolem tebe mnoho mistrů, kteří ti přišli pomoci, nalaď se na ně a ptej se jich
35 -proveď změny, aby se zvedla úroveň tvého duchovního vědomí a schopností.
popros o pomoc, aby ti pomohli odstranit nebo uzdravit ty oblasti života, které už neslouží tobě ani Světlu.
1111-všichni jsme jedno, jsme spojeni myšlením. Pozoruj své myšlenky a soustřeďuje se na své tužby a ne na strachy. Otevřela se energetická brána a tvé myšlenky se mohou rychle naplňovat. Pečlivě vol své myšlenky, aby byly v souladu s přáními. Nevěnuj žádnou energii obavám , nebo se naplní.
2222- měj víru a odvahu, modlitby se naplňují i když to nevidíš, věř, nedělej si starosti, abys negativními myšlenkami nestavila přehrady
1144 - věnuj pozornost opakovaným myšlenkám- upozorněním, jsou to odpovědi na tvé prosby, vyvaruj se závislostí v čemkoliv, máš kolem sebe mnoho pomocníků, neříkej jim jak mají řešit tvoji situaci, jen je požádej , aby zjednali nápravu. Božská nekonečná moudrost Stvořitele tě vede k důmyslnému řešení.
Stále Vám říkám, změňte myšlení, odstraňte všechny pochybnosti a negace, neplačte, postavte se rovně a stůjte, ono to všechno půjde k lepšímu.
Zdraví M.

Motto pro 24. listopad

24. listopadu 2008 v 0:15 | Marie Blankytná |  Motto dne
Na začátku každého dne si řekněte: "Na každém kroku mě doprovází ochránce, který mě drží za ruku jako přítel z dětství."

Motto pro 23. listopad

23. listopadu 2008 v 0:12 | Marie Blankytná |  Motto dne
Zášť je pro anděla příliš těžkým břemenem.

Přivtělená duše babičky na vnukovi

22. listopadu 2008 v 6:29 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Přeji Vám všem klidný den a posílám opis vzkazu, který jsem přebrala pomocí automatického písma.:
" Ano, jsem zde.
Babička čeká, až jí bude uděleno odpuštění. Potřebuje odpustit, protože duše vidí všechny svoje činy a uvědomuje si, že svou přízní a láskou nezahrnovala všechny žijící stejným dílem. Měli by jí odpustit všichni. Ti, kteří to tak cítili a ostatní, protože vždy je co odpouštět.
Pokud na toto nebudou slyšet, ať odpuštění za všechny provede vnuk a dcera. Zbaví tak duši babičky toho, co ji tíží, co znásobuje přitažlivost zemskou, kterou nedokázala překonat a nemohla odejít. Tuto sílu znásobila ještě svou připoutaností k jednomu člověku- k vnukovi. Tato velká připoutanost a neodpuštění, to byly síly, které zatížily její duši natolik, že nedokázala se svými průvodci odejít do vyšších dimenzí za Světlem. Nechtěla ukázat tyto slabosti své duše, proto se skryla v auře vnuka. Tam je kryta obaly jeho fyzického těla, ale neuvědomila si, že by mu mohla svou přítomností škodit.
Vnuk si musí uvědomit, že během života se člověk má zbavovat všech těžkých energií, ať jsou to negativní projevy emocionální, nebo hmotné. Není radno hromadit. Odpad tělesný, duchovní i duševní je třeba čistit - odvádět, aby život byl lehčí, klidný, perspektivní, aby duše jednou překonávala jenom tíži zemskou. V tom jí pomohou její průvodci, nikdy není sama.
Duše vždycky nese důsledky svých činů v životě, proto je třeba cítit, myslet i konat se vší čistotou."
Tímto způsobem mluvte mentálně s babičkou. Pokud to nedokážete mentálně, v mysli, mluvte s ní hlasitě. Rozsviťte si bílou svíčku, vezměte si její fotografii a mluvte s ní, vysvětlujte jí důvody, proč by měla odejít do klidného bílého Světla Vyšších dimenzí.
Dejte jí svým odpuštěním a požehnáním sílu, řekněte jí, že v modlitbách povoláme její průvodce, kteří ji provedou nebezpečím atmosféry, proto se nemá čeho bát. Doprovodí ji do příbytku Světla, kde se její duše rozpomene, očistí a bude pracovat na svém dalším vývoji.
Až provedete odpuštění, stanovte si sami dobu, kdy bychom mohli pracovat na jejím odvedení. O tomto víkendu nemohu, mohla bych až od pondělka dále, vždy mezi 5.-6. ráno, nebo mezi 21-22 hodinou večer. Nepotřebujete nic víc než jenom 3 bílé svíčky a modlitby. Doba asi 30 minut. Nevíte, třeba se Vám podaří odvést ji sami po odpuštění. To uvidíme. Zatím Vás zdravím M.

Léčení bolesti pomocí dvou prstů

22. listopadu 2008 v 1:41 | Marie Blankytná |  Zdraví
Léčení pomocí dvou prstů, které můžeme použít při bolesti určitého místa.

Pravidelně dýcháme- na 4 doby nádech, na 2 doby zastavíme, na 4 doby vydechneme. Výdech uskutečníme ústy a zůstaneme ve výdechu tak dlouho, dokud je nám to příjemné. Nic násilím. Dosáhneme tak záporné polarity organizmu.
Toto zopakujeme 3krát.
Potom si položíme dlaň ruky na bolavé místo, trochu prohřejeme, pravidelně dýcháme. Po chvilce ruku sundáme a dotkneme se bolestivého místa ukazováčkem a palcem levé ruky.
Přitlačíme a na chvilku zastavíme dech. Ve fázi zadrženého dechu si představíme oba prsty jako zářiče léčivé energie. Toto provedeme 3krát.
Můžeme opakovat každou hodinu.