Červen 2015


PROSÍME , NAJDĚTE LÉK

27. června 2015 v 6:35 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Toto je nejhezčí e-mail k rakovině prsu.
Na tričku holčičky je nápis: "Najděte lék, dokud mi nenarostou prsa"Všechno, co se od tebe požaduje, abys udržel tento mail v oběhu.

I když je to na víc než jednu osobu ...


Na památku všech, které jste poznali,
které rakovina porazila anebo s ní ještě stále žijí.
Prosím, udržujte světlo těchto svíček !
Svíčka neztrácí nic zapálením další.


DEN 24. ČERVEN

24. června 2015 v 14:29 | Marie Blankytná |  Motto dne
"BUĎTE VLÍDNÍ K TĚM, KTEŘÍ K VÁM PŘICHÁZEJÍ.

JE MOŽNÉ, ŽE UŽ DLOUHO NECÍTILI PŘÍTOMNOST ANDĚLA. "


DEN 14. ČERVEN

14. června 2015 v 6:48 | Marie Blankytná |  Motto dne

" Andělé odvádějí nebeskou práci na zemi. V tomto směru jsme stejní, při každé příležitosti vnášíme světlo do našeho světa.

Ale oni na tomto světě nelpí se stejnou vášní jako my, protože ho nepovažují za domov. "

.......................................................................................................................................

DEN - 13. ČERVEN

13. června 2015 v 14:20 | Marie Blankytná |  Motto dne
PRO TENTO DEN JOHN MILTON PROHLÁSIL :

"MILIONY DUCHOVNÍCH STVOŘENÍ KRÁČEJÍ PO ZEMI NEVIDĚNI, AŤ SPÍME, ČI BDÍME.

...............................TI VŠICHNI NEPŘETRŽITĚ VELEBÍ JEHO PRÁCI. "

.......................................................................................................................................................................

Číslo 13 považuji pro sebe za šťastní číslo - přišlo mI toto povzbuzení od Archanděla Michaela :

DOKÁŽEŠ TO!

JSTE SCHOPNI A PŘIPRAVENI PODNIKNOUT KROKY K DOSAŽENÍ SVÉHO VYTOUŽENÉHO CÍLE. MÁTE VŠECHNO POTŘEBNÉ K NAPLNĚNÍ SVÝCH SNŮ A ŽIVOTNIÍHO POSLÁNÍ. PŘIŠEL ČAS PUSTIT SE DO TOHO. DOKÁŽETE TO. KONEJTE BEZ OTÁLENÍ A VÁHÁNÍ.
ROZLOŽTE VELKÉ CÍLE NA MALÉ KRŮČKY A JEDEN DNES UDĚLEJTE.

....................................................................................................................................................................

Přeji Vám klidné dny. M.

NOVÝ ZAČÁTEK

10. června 2015 v 5:48 | Marie Blankytná |  Motto dne
ALBERT EINSTEIN:

"NEJKRÁSNĚJŠÍM ZÁŽITKEM JE SETKÁNÍ S NĚČÍM TAJUPLNÝM. JE TO POČÁTEK KAŽDÉHO OPRAVDOVÉHO UMĚNÍ A VĚDY.

KDO TUTO SKUTEČNOST NEPROŽIL, KDO NENÍ SCHOPEN NĚJAKÉHO NADŠENÍ A NEUMÍ ZTUHNOUT V ÚŽASU, JE TAK DOBRÝ

JAKO MRTVÝ. JEHO OČI JSOU ZAVŘENÉ."
.....................................................................................................................................................................

DEN 7. ČERVEN

7. června 2015 v 10:02 | Marie Blankytná |  Motto dne

Kresba Jany Michaely

...................................................................................................................................................................

SVATÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ :

" ČLOVĚK NEMŮŽE ZNÁT VĚCI PŘÍŠTÍ S VÝJIMKOU TĚCH, KTERÉ SÁM ZAPŘÍČINÍ, NEBO MU JE VYJEVÍ BŮH.
I ANDĚLÉ ZNAJÍ BUDOUCNOST, ALE MNOHEM PŘESNĚJI. "

...............................................................................................................................................................

KAŽDÝ Z NÁS......

6. června 2015 v 6:33 | Marie Blankytná |  Transformace
...............................JSME VSUNUTI VE VLASTNÍ A OSOBNÍ OSUD.
Nemilosrdně námi cloumá, provokuje k reptánína obecné i osobní těžkosti a zlo světa. Nejsme-li vždy bdělí a vnitřně pevní výchovou duchovní lásky, lehce sejdeme z vysoké cesty do nízkých způsobů jednání, jež vrhají temné stíny na stopy našeho života.
Za tuto situaci neseme každý odpovědnost. Neobstojí a nejsou přijaty ani naše případné a částečně oprávněné námítky, že jsme se do krajně neblahých ¨ poměrů na Zemi již narodili, že jsme našli svět takřka v rozkladu, a proto na sebe nevztahujeme viny za tento stav. Naše osobní místo ve světě je malé jen zdánlivě. Ve skutečnosti vytváří jednu velkou vyhraněnou oblast formovanou myšlenkami, city, slovy, skutky, činností, kladem, nebo silami zvratu a rozkladu.
Slabý, rozkolísaný, zmatený, nestálý a duchovně neuvědomělý člověk se stává hříčkou neblahých vlivů a zvolna, někdy i rychle, se sesouvá níž a níž.
Vzrůstající mentální zlo světa se v současnosti stává prudkou vichřicí, která proniká každým místem těla i duše.
..............................................

Měli bychom se zabývat zpovědním studiem našeho života a zahrnout do něj:

-soustavné a důkladné studium uplynulého života, protože zvláště ve svém prvém období se zabývá chybami, vinami, omyly a cestami křivolakými a zastíněnými myšlením a jednáním, v nichž nebylo lásky jako zdroje světla
- soustředěná a podrobná analýza osobního jednání od chvíle školního věku až po čas, kdy začíná toto studium
- rozlišení dobrého od zlého, jak bylo kladeno
- posouzení a zhodnocení jednotlivých desetiletí a pak jednotlivých let, ale již dnešní schopností úsudku, vyvinutou duchovním školením, vyšším poznáním a vnitřním citem,smyslem pro vysoké ideje lásky, víry a mystiky
- upamatování se na okolnosti, z nichž vycházel impulz k dobrému, provokace ke zlému, odpor, pohrdání, kritika, závist, nevraživost, hněv, opakované vyprávění o chybách jiných, jejich snižování, vnitřní chlad k lidem a pod.
- konstatování hloubky citových prožitků- radost, bolest, touha, zklamání, smutek, bezradnost, rozrušení, deprese, naděje, stav klidu, rozvahy
- vzpomínka na počet bytostí nejbližších, nejmilejších, ve vztahu důvěrném nebo vzdálenějším, jak dlouho vzhledem k nám v tomto postavení byli
- rozdělení těchto bytostí na ty, které zůstávají stále v rodině, ve vazbě přátelské nebo duchovní vazby, na ty, s nimiž se vztahy již rozvolnily, přerušily, v dobrém, nebo ve zlém,
- důležité je zkoumání vztahu s těmi, kteří již odešli na druhý svět, jestli byly tyto vztahy dobré, nebo zastíněné nějakou nevolí
- vzpomínka na to, jak tito lidé byli k nám dobří v našem osobním životě, rodině, příbuzným, známým, nebo většímu okruhu lidí
- upomenout se na to, zda my jsme jim prokázali dobro
- úvahy nad událostmi v rodině, národě, ve světě-
- myšlení na to, co námi otřáslo,, co nás změnilo, obrátilo k lepšímu, co

nás přivedlo na duchovní cestu,
- prozkoumání pracovních povinností, zdy byly konány s láskou nebo z donucení
- zkoumání naší spokojenosti či nespokojenosti
- vyzvednout z hlubin paměti osudově důležité okamžiky: kdy docházelo k odchýlení se od ideálů mravní čistoty, ušlechtilé lidskosti, pevné víry, důvěra v moc a vedení boží
- vybavení si duševní utrpení v prožitku i příčinách
- přehled prožitých nemocí
- oživení vzpomínek na delší odchody z domova, nebo trvalé rozloučení se s ním, jaké byly odezvy v duši
- uvědomit si silné momenty, kdy nám bylo ukřivděno, ublíženo a my jsme nedali hned odpuštění, nosili v sobě dlouho hněv
- vybavení si v duchu situace, kdy jsme odmítali smír, či prosby o pomoc
- vybavit si okolnosti v nichž docházelo k výlevu naší nervozity, slabosti a prudkosti, pohrdavých či neoprávněných výtek
- vybavit si okamžiky, v nichž jsme se dopustili křivdy na jiných, lži a nepravdivosti, kterými jsme zastírali pravý stav věcí a tak jsme si ulehčovali situaci
- upomenout se na lehkovážné jednání
- uvědomit si hloubku své bývalé nevědomosti, bláhovosti, pošetilosti,
- uvědomit si své nemoudré, nedokonalé zacházení s drahocenným pokladem, jímž je život daný Bohem.

.......................................................................................................................................................

úryvky byly vybrány z - Uzavření minulosti.

PROŽÍVÁME PŘEROD DO DUCHOVNÍHO ROZMĚRU ??

3. června 2015 v 17:19 | Marie Blankytná |  Transformace

Obrázek - POZNÁNÍ - Jana Michaela

SLOVO DUCHOVNÍHO POZNÁNÍ

Život v lidském těle na Zemi s sebou nese. pohledy na neustálý zánik, zmar a smrt. Tomuto procesu podléhá i lidské tělo. Pokud člověk žije jen pro hmotu a setrvává v jejím zajetí, je hluchý a slepý k duchovním věcem a silám, je v něm slabost,bezmocnost......................................................................................................................................................................Láska Boží a její milosrdenství, soucit s nešťastnými, najdou vždy východisko z nesnází.
Vstupem člověka do silné a pevné víry začíná hluboký vnitřní proces probuzení se ze stavu smrtelného spánku.
Nastává úžasná mystická proměna- do života vstupuje duchovní člověk schopný velkého a rychlého vývoje. Je to dokonalé a tajemné životní mystérium, které člověku dává vyšší vědomí, možnost spojení s Duchem nejvyšším, Kristem, Láskou Boží.
Aby se člověk stal živým životem, nestačí zrodit se z těla matky jako lidské dítě. Pro život plně vědomý i na jeho druhém břehu, který je pokračováním pozemského, je nutno prožít mystické znovuzrození z duchovních podstat člověka, které jsou v hlubině jeho bytí. Jedině ony mohou život učinit skutečným a stálým. Děje se tak z moci boží, s níž jsou spojeny.. Bůh působí v duchu člověka a v něm jej proměňuje, dotváří, přetváří. Vdechuje do něj nesmrtelnost a tvůrčí schopnosti k tvůrčí práci k pokorné službě láskou. Posvátný, tajemný akt vnitřní přeměny člověka se odehrává v jeho těle za jeho života na Zemi. proto je tělesný vývoj člověka až nepředstavitelně důležitý.. Vše, co se v něm duchovně prožívá, přenáší se v silném průtisku do jeho vědomí v dalších fázích života, ať ho prožívá kdekoli a jakkoliv. Usnadňuje vstup do vysokých, již Božsky tvárněných říší světla.
Vnitřní mystické proměně u člověka předchází zvláštní příprava, dlouhá a nesnadná, jíž se účastní i bytosti vyšších světů, zvané andělské.
Tyto bytosti uvádějí člověka jemně ale důrazně do různých stavů a situací, v nichž je nucen pod různým tlakem okolností hledat cesty a východiska z těžkostí, přemýšlet a docházet k poznání vlastní bezmocnosti uprostřed svěla a lidského osudu.
V této slabosti a úzkosti pak nalézat víru v Boha, touhu přiblížit se k Němu jako k životu míru, lásky a všeho dobra. Je-li člověk vnitřně na víru připraven a dostatečně zjemnělý a charakterní, setkává se v určité chvíli s duchovním učitelem, který mu dá poučení a zasvětí ho do duchovních zákonů a pravd božích.
Výše a hloubka poučení je vždy úměrná tomu, jak velký úkol určil Pán poučovanému, jaké mu dá zařazení ve stupnici vyvinutých či nerozvinutých vnitřních schopností a kvalit. Úkoly a životní zařazení dostává každý na svém počátku vývoje. Někdo se však neustále něčím zdržuje, zastavuje a jde špatným směrem, nebo i nesprávnou a přehnanou horlivostí si všechno vydobyté kazí.
Než se člověk alespoň částečně osamostatní a začne chápat pravdy a duchovní zákony, je veden z neviditelna duchovními bytostmi, na Zemi někým vyspělým a moudrým.................................................
Období příprav vedoucích k přechodu volá po POKÁNÍ. Je to proces očisty člověka ode všech nánosů zla a nedokonalosti, protože v tomto stavu nemůže nikdo k Bohu blíž.................................................................