Prosinec 2017

SVATÝ SILVESTR

31. prosince 2017 v 6:47 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
.......................................................................................................

Datum narození není známo. Některé prameny uvádějí, že byl zvolen papežem ve věku 21 let, což by odpovídalo roku narození cca 292. Podle Liber pontificalis byl narozen v Římě, jeho otcem byl Rufus. Legenda Vita beati Sylvestri uvádí, že jeho matkou byla Justa. Přijal křest jako mladík a v době pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána se ukrýval v lesích na Monte Soracte nedaleko Říma. Odtud podle legendy pochází i jméno, které si zvolil po svém zvolením římským biskupem. Silvestr pochází z latinského slova silva, znamenajícího les a které označuje i obyvatele lesa. Podle legendy měl římského císaře Konstantina Velikého vyléčit z lepry a pokřtít. Od něj pak získal darem tzv. Patrimonium Petri, pozemek, na kterém později vznikl Vatikán.
Po smrti papeže Miltiada byl 31. ledna 314 (přesný den v lednu není jistý) zvolen biskupem římským. Byl papežem za vlády císaře Konstantina Velkého (Constantinus), který ačkoliv přijal křest až před svou smrtí, 313 povolil takzvaným Milánským ediktem křesťanství. Postavení církve se v době jeho vlády výrazně zlepšilo. Tím spíše lze litovat, že se z této doby dochovalo málo hodnověrných historických pramenů. Informace jsou vesměs čerpány z pozdějších legend, např. již zmíněné Vita beati Sylvestri, která byla objevena na východě a existuje v řecké, syrskéa latinské verzi. Dále z apokryfního Constitutum Sylvestri, pocházejícího z let 501508, který je připisován údajnému římskému koncilu o kterém však není jiných zpráv.
K Silvestrovi se vztahuje i zfalšovaná listina zvaná Donatio Constantini (Konstantinova donace), která se převážně týká okolností údajného císařova křtu a podle nějž císař, poté co přenesl sídlo říše římské do Konstantinopole, předal Silvestrovi a jeho nástupcům světskou moc nad Římem, Itálií i celým Západem. Tento zfalšovaný dokument, pocházející až ze 7. století, se stal podkladem pro nároky papežů na politickou moc.
Papeži Silvestrovi se nevyhnuly spory, které již několik desetiletí ohrožovaly jednotu církve. Kromě donatistů zmíněných v článku o papeži Miltiadovi šlo zejména o ariánství. Ariánci byli stoupenci alexandrijského kněze Areia (260336), který někdy kolem roku 318 začal popírat božství Ježíše Krista. Tvrdil, že Ježíš není stejné podstaty jako Bůh Otec, ale pouze vznešeným tvorem, později Bohem přijatým za jeho Syna. I když alexandrijský biskup odsoudil názory svého podřízeného, popularita Areia, který byl vynikajícím kazatelem, přispěla k rozšíření tohoto názoru.
Císař, který se obával že spory povedou k rozdělení říše svolal v roce 325 do Niceji v Malé Asii první koncil (častý omyl je, že tento všeobecný sněm se konal v Nice ve Francii). Na něm se tzv. nicejským vyznáním víry rozhodlo, že Ježíš je jedné podstaty s Bohem Otcem. Papež se nicejského koncilu sám nezúčastnil, ale poslal na ně pouze své dva presbytery a dva diákony. Pravděpodobně tím papež dával najevo nesouhlas se skutečností, že koncil svolal císař, ale také možná tím protestoval proti některým císařovým praktikám (nechal zavraždit svého syna Crispa i svou druhou manželku, měl několik konkubín a křest mu byl proto až do chvíle jeho umírání odepírán). Nicejský koncil definoval víru a dogmata (závaznou liturgii, teologii, interpretaci bible) a odsoudil vše, co se odlišuje - mezi prvními ariánství a nestoriánství. Koncil formuloval a vyhlásil tzv. Nicaeum (starokřesťanské vyznání víry). Koncil rozhodl i otázku, kdy mají být slaveny Velikonoce. Za termín Zmrtvýchvstání byla stanovena první neděle po prvním jarním úplňku.
V roce 330 povýšil císař Konstantin Byzantion na hlavní město celé římské říše, od té doby na jeho počest nazývané Konstantinopolí. Tím se předurčil úpadek Říma, který zůstal nadále pouze centrem křesťanství, zatímco světská moc říše se přesunula do nového centra. To mělo mít v budoucnu vážné důsledky, protože konstantinopolský patriarcha nepatřil do té doby mezi přední křesťanské biskupy.
Papež Silvestr pak provedl úpravu bohoslužeb a vydal řadu liturgických nařízení. Kromě jiného přikázal, aby napříště oltáře byly místo ze dřeva stavěny z kamene. Oltáře neměly být pokryty hedvábím, ale pouze plátnem. Stanovil přesné stupně svěcení kněží. Je spojován i se vznikem římské pěvecké školy a také nechal sestavit první římskou martyrologii (seznam křesťanských mučedníků). Podle další tradice tento papež zavedl slavení neděle jako "dies Dominica" - den Páně.
V některých pramenech je mylně uvedeno, že poprvé použil při liturgii papežskou korunu složenou ze tří korun, tzv. tiáru. Jedná se skutečně o omyl. Původní vysoká kuželovitá čepice se začala používat od 7. století. První korunu dostal papež Mikuláš I. v 9. století, další dvě koruny přibyly ve 13. a 14. století.
Za Silvestrova pontifikátu došlo k definitivní proměně pohanského Říma na křesťanský. S pomocí císaře byly v Římě postaveny čtyři slavné baziliky: sv. Jana v Lateráně, sv. Petra ve Vatikánu, sv. Pavla za hradbami a sv. Vavřince za hradbami. Nad katakombami svaté Priscilly nechal zbudovat kostel, v němž byl později sám pohřben.
Silvestr zemřel 31. prosince 335 po dlouhém pontifikátu, který trval 21 let a 11 měsíců. Jako první papež byl pohřben v chrámě, v bazilice sv. Priscilly na Via Salaria, kde byli pochováni i někteří další papežové. Jeho hrob objevil v roce 1890 archeolog De Rossi. V té době však už jeho ostatky byly uloženy v chrámě San Silvestro in Capite, kam je dal v 8. století přenést papež Pavel I.
Památku svatého Silvestra uctívá (nejen) církev 31. prosince. Den jeho svátku má ale i symbolický význam. Tak jako 31. prosince končí jeden rok a s nadějí očekáváme příchod nového, tak i pontifikát Silvestra I. označuje konec éry pronásledování křesťanů a začíná zlatý věk církve.
Silvestr je jedním z prvních uctívaných světců a jeho kult se rozšířil do celé Evropy. Stal se patronem domácího zvířectva a dobré úrody. Bývá zobrazován v papežském ornátu, knihou a mušlí nebo býkem. Je mu zasvěceno papežské vyznamenání Řád svatého Silvestra.

PODLE WIKIPEDIE.

Svatý Silvestr je mimo jiného také patronem domácího zvířectva, ochraňme tedy domácí mazlíčky proti účinkům silvestrovského "slavení." Ukončeme důstojně odcházející rok 2017 a s radostí přivítejme rok 2018, ať je k nám milosrdný. Všem přeji štěstí, zdraví, lásku , pokoru, víru a vyřešení všech "sporů", ktreé by neměly být protahovány do dalšího nového období. M-.

P Ř Á N Í

24. prosince 2017 v 6:28 | Marie Blankytná |  Motto dne

VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI,

přeji všem těm, kteří budou číst tyto řádky a také všem jejich milovaným tolik milostí božích, kolik si jen zaslouží.
Přeji, abychom se naučili věci přijímat tak, jak nám do života přicházejí, protože jsou tak nastaveny z určitých důvodů, které možná v době jejich příchodu ještě nechápeme.
Naučme se tedy děkovat i za věci, které se nám v tomto momentě zdají být neprospěšné našemu životu, ale v budoucnu je můžeme cítit úplně jinak.
Přeji nám, abychom se naučili řešit nesrovnalosti v našich vztazích s přehledem, s úsměvem, milosrdně,s odpuštěním a možná tímto způsobem pomůžeme nejen sobě, ale také našemu "obávanému protivníkovi".
Naučme se přijímat každý den jako malý dáreček - je to čas , v němž si "plníme pomyslnou banku " vzpomínkami, které k nám ve stáří budou přicházet radostně, nebo se smutkem.
Celý život máme na to, abychom si tu banku plnili radostí, která nám přinese později štěstí.
Co si nashromáždíme, to si vybereme.
Přeji Vám radost, štěstí, klid, moudrost, víru, laskavost a umění - ROZDÁVAT JE. Marie Marta.


BETLÉMSKÉ SVĚTLO

23. prosince 2017 v 5:42 | Marie Blankytná |  O naší duši

Betlémské světlo


Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské světlo, které rozvážejí skauti. Světlo se každoročně zapaluje v Betlémě, a posléze putuje napříč Evropou. Do Česka betlémské světlo putuje z Vídně, kde jej rakouští skauti předávají o neděli Gaudete delegacím z celé Evropy; pro české země jej přebírají brněnští skauti, kteří jej v sobotu rozvážejí před 4. neděle adventní|4. nedělí adventní, takže je pak k dispozici v kostelech, na náměstích, vánočních trzích, knihovnách apod.pf 2018

22. prosince 2017 v 16:40 | Eva Lipinová |  Spřátelené stránky
Milí přátelé,
přeji vám všem klidně prožité svátky v duchu tradice českých Vánoc.
Ať se vaše dny naplní radostí, láskou a souzněním se všemi bytostmi kolem vás.
V novém roce 2018 přeji nám všem zdraví a mír, přátelské vztahy v rovinách upřímnosti a touhu změnit svět v prostředí pochopení, porozumění, vzájemné tolerance a respektování těch nejvyšších hodnot, které nám Vesmír dává...
*
" Nauč se, jak na to. Uvědom si, že všechno souvisí se vším ostatním."
Leonardo da Vinci
Přejeme štěstí. Eva a Jirka Lipinovi
Děkuji za všechny čtenáře za přání, které jsme si zde mohli přečíst a děkujeme za její pomoc a vstřícnost. Hodně štěstí, zdraví a ochrany Boží. M.


STŘÍBRNÁ NEDĚLE

17. prosince 2017 v 8:27 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorůSTŘÍBRNÁ NEDĚLE


Advent (latinské adventus = příchod) začíná první nedělí po 26. listopadu. Letos tak vychází na vůbec první možný termín - na neděli 27. listopadu - a končí západem slunce na Štědrý den.Každá z nadcházejících čtyř nedělí má své speciální jméno. Po železné přijde bronzová, stříbrná a nakonec zlatá.
Pro křesťany je advent začátkem liturgického či církevního roku a vyznačuje se dvojím očekáváním - slavností narození Ježíše Krista (24. prosince) a jeho zmrtvýchvstání (Velikonoce). V křesťanských zemích se udržuje zhruba od 6. století.
Nejviditelnějším symbolem adventu je adventní věnec. Bez svíček se používá ke zdobení dveří. Ten se svícemi slouží k symbolickému odpočítávání čtyř adventních týdnů. "Zvyk postupného zapalování svící na adventním věnci se k nám dostal až v druhé polovině 20. století z Německa. V tradičním českém prostředí byla okna slavnostně osvětlována jen na Bílou sobotu," vysvětlil ředitel Etnografického oddělení Národního muzea Petr Janeček.
Věnec představuje symboliku Kristova kříže nebo také Boží věčnost a jednotu a má jasně daná pravidla, jak by měl vypadat. Větývky jehličnanů či cesmíny, ze kterých je vyroben, představují život. Dříve se často používaly i holé slaměné věnce, které odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly do domu požehnání.
Důležité jsou barvy. Barvou adventu je fialová! Vyjadřuje důstojnost a pokání. Svíčky a stuhy na věnci by tak měly být fialové s výjimkou té třetí v pořadí - ta je totiž zasvěcená přátelství a je růžová. Svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček. Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista.
K adventu patří také půst, spánek na tvrdém lůžku a zákaz sexu. Zapovězena je i hlučná zábava či pomlouvání. Naopak žádoucí je každodenní návštěva rorátů (ranní zpívané mše) a konání dobrých skutků.

Fialová, červená i modrá
Tradiční barvou adventu je fialová. Luteráni v Americe ji nahradili modrou barvou. V Evropě se začaly užívat i věnce s bílými svíčkami, protože bílá barva je tradičně braná jako slavnostní. U protestantských církví se používají i čtyři červené svíce. To se rozšířilo i k nám a věnec s červenými svíčkami je nyní asi nejrozšířenější barevnou kombinací.

Symbolika svíček na věnci
  1. 1. svíčka - Zapaluje se první adventní - železnou - neděli. Letos vychází na 27. listopadu. Svíčka se jmenuje Naděje.
  2. 2. svíčka - Zapaluje se druhou adventní - bronzovou - neděli. Letos vychází na 4. prosince. Svíčka se jmenuje Mír.
  3. 3. svíčka - Zapaluje se třetí adventní - stříbrnou - neděli. Letos vychází na 11. prosince. Svíčka se jmenuje Přátelství a měla by být růžová.
  4. 4. svíčka - Zapaluje se čtvrtou adventní - zlatou - neděli. Letos vychází na 18. prosince. Svíčka se jmenuje Láska.
  5. 5. svíčka - Zapaluje se na Štědrý den po západu slunce. Je bílá a zasvěcená Kristu.
České adventní zvyky


ANDĚLSKÉ SRDCE PRO TEBE

16. prosince 2017 v 6:36 | Marie Blankytná |  O naší duši


DĚKUJI VŠEM TĚM, KTEŘÍ MI TENTO OBRÁZEK POSLALI A PROTO HO POSÍLÁM VŠEM, KTEŘÍ ZDE ČTOU A HLEDAJÍ. M.NÁZOR LÉKAŘE

6. prosince 2017 v 6:04 | Marie Blankytná |  Zdraví
Zajímavý názor lékaře:

" Západní koncept vitamínů nemá k imunitě žádný vztah. " V chladných měsících bychom si měli především chránit oslabenou energii a posilovat vnitřní teplo. Základem je vhodná vyvážená strava a dostatek tepla a odpočinku," říká MUDr. Jozef Lucký z TCM Clinic, jeden z největších odborníků na tradiční čínskou medicínu.
1. Zaměřte se na povrch těla - nejen na teplé oblečení, ale i péči zevnitř. Tělo je na podzim a v zimě náchylnější k onemocnění, protože jindy expanzivní energie se ukládá k spánku a regeneruje se. Z toho důvodu je třeba dostat energii na povrch a cíleně vytvářet energetické brnění.
2. Vařte zázvor a vězte, že ty opravdové léčivé účinky se nevypaří. Číňané vypozorovali, že vařený zázvor má lepší zdravotní účinky, než ten syrový, navzdory tomu, že tento proces ničí některé vitamíny. Ideální je zázvorová voda ze sedmi plátků. Bez medu a citrónu!
3. Když jste nemocní, na citrón zapomeňte. Kyselost citrónu totiž energii, kterou chceme dostat na povrch, naopak vtahuje dovnitř. Proto po odeznění hlavních příznaků nemoci třeba kašleme. Myslíme si, že na nás vlezlo zase něco jiného, co bychom měli léčit jinak. Podle Číňanů je to ovšem stále tatáž nemoc a my jsme ji nezvládli.
4. Dopřávejte si teplé snídaně. Více než na nadměrný vitamínový doping bychom se v zimě měli zaměřit na vytváření vnitřního tepla. Základem jsou teplé snídaně ve formě vývarů a kaší, během dne pak lehce kořeněná jídla.
5. Nezapomínejte na skořici. Že skořice zahřívá, to je známá věc. Pozor! Skořice zvyšuje tlak ! Opravdové imuno-stimulační účinky nemá ovšem kůra, která se běžně prodává, ale pouze větvičky. Ty seženete ve formě léčiva.
6. Čerstvé ovoce a zeleninu jezte v zimě jen výjimečně. Opravdu to s těmi vitamíny není tak horké, jak se říká. Čerstvé ovoce a zelenina ochlazují organizmus a to je přesně to, co v zimě nepotřebujeme. Způsobují totiž, že se naše cévy dostatečně neprokrvují a takto nedávají průchod imunitě, když potřebuje vyrazit do boje.
7. Nepotlačujte pocení. Když se tělo potí, znamená to, že se uzdravuje - vytlačuje energii zanesenou škodlivinami (bakteriemi či viry) na povrch kůže a odtud z organizmu ven. Pokud tento proces potlačíme, aby nám nepřekážel v aktivním životě, koledujeme si o nepříjemné následky v podobě vleklých bronchitid nebo rým.
8. Chraňte si celé tělo, nezapomínejte na ruce. Zatímco v létě do nás podle Číňanů vnikají bakterie a viry přes nos a ústa, v zimě je to kůže. Stačí tedy málo ponožek nebo vycházka v mrazu bez rukavic a máme nevítanou návštěvu.
9. Zchlaďte svou mysl. Čínská medicína upozorňuje, že v chřipkovém období bychom si měli dát pozor na emoční vypětí. To totiž přehřívá náš systém a když do takového terénu vtrhne chlad, exploduje nemoc i při sebemenším impulzu mnohem silněji. A na závěr - příliš nepracujte. Dovolte si více odpočinku. Na podzim se celá příroda připravuje k spánku a i my bychom měli v aktivitách polevit. Těžko tohle vysvětlíte svému zaměstnavateli, ale pokud to vaše situace aspoň trochu dovolí, odsuňte náročné povinnosti na jaro.

Autor: MUDr. Josef Lucký

BYLO PŘEVZATO Z EMAILU, KTERÝ JSEM DOSTALA OD ČTENÁŘŮ. M.


P A T R I C I E

1. prosince 2017 v 7:08 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly


přejme věichni Patricii Janečkové zdraví a štěstí, aby mohla zúročit v budoucnu svůj hudební talent. M.

MĚSÍC PROSINEC A NAŠE ZDRAVÍ

1. prosince 2017 v 6:36 | Marie Blankytná |  Zdraví
ZDRAVÍ V PROSINCI PODLE LÉČITELE ING. J. JANČI
.............................................................................................................................................

TLUSTÉ STŘEVO :

je nejohroženějším orgánem prosince. Dvojnásob varovné je to právě v této době, kdy se ty pro něj nejnebezpečnější vlivy doslova koncentrují.
Je tu vliv roční doby, nastupující zima, ale také doslova zatěžující zkouška ve formě svátků.
Navíc, problémy tlustého střeva jsou doslova potměšilé, dlouho se skrývají, a tím jsou i těžko zjistitelné. V tomto období hrozí spíše vnější nebo mechanické ohrožení tlustého střeva.
Potíže začínají velmi nenápadně-
v tomto období především menšími mechanickými projevy v pravé spodní části břicha, s případným ovlivněním peristaltiky střeva.
Je velmi nutné a žádoucí si stav střeva ihned ověřovat na reflexních ploškách především pravého chodidla.

VZDUCH :

je symbolem prosince, ale v první polovině je jeho vliv ještě negativní.. Není proto radno dýchat příliš zhluboka.!!

BÍLÁ

je barvou i prosince, ale zatím není ještě zcela čistá, čili, co je příliš bílé, není zatím to nejlepší.

TRUCHLIVOST

je v tomto období zvýšené, zřejmě kvůli blížícímu se konci roku, je třeba s ní bojovat.

POKOŽKA :

je stále ještě ohrožena, protože tlusté střevo ji druhotně ohrožuje- ovlivňuje. Jde spíše o podkožní vrstvy, ale i ty mohou dělat velké potíže. Navíc jsou ovlivnitelné jenom prostřednictvím tlustého střeva.

NOS :

je rovněž méně ohrožen, ale je třeba hlídat hlavně nosohltan v rámci sliznic dýchacích cest.

PORUCHY :

tlustého střeva mají vlastně jen dvě stadia, a to buď jen nepatrné příznaky, nebo potom projevy silně akutní. Proto je na místě maximální opatrnost a rychlá reakce na příznaky.
Z toho důvodu doporučuji :

- ihned začít s masážemi reflexních plošek tlustého střeva,
- okamžitě zahájit dietu na ošetření sliznic,
- užívat tinkturu z kopretiny řimbaby, ale pozor na dávkování, nejlépe ředění D3 a dvakrát denně 5 kapek do 2ml vody před jídlem po dobu 5 týdnů
- upravit režim slinivky
- pít čaj se sliznatými bylinami.

REFLEXNÍ PLOŠKY :

tlustého střeva jsou v tomto případě jediným orgánem, na němž je možné včas zjistit poruchy tlustého střeva, a to i v době, kdy se ještě žádným jiným způsobem neprojevují. Proto je nutné tyto plošky pravidelně kontrolovat, chceme-li předejít možným problémům. V této době provádíme masáž spíše jemně- uklidňujeme.

MOCHNA STŘÍBRNÁ :

je bylina celkem neznámá, ale lidově velmi proslulá. Podle mých zkušeností patří tato bylina mezi nejúčinnější, zejména v oblasti tlustého střeva a břicha.
Zejména při střevních potížích a jejich prevenci je nenahraditelná. Užívá se buď sušená, nebo ve formě homeopatické tinktury.
Při těžkých poruchách je v daném případě lepší přímé použití nálevu z 1 čajové lžičky suché, krájené natě na sklenku vody, 4krát denně před jídlem po dobu 30 dnů.

VÁPNÍK / Ca/ :

je prvek, bez kterého se žije špatně, který nám stále chybí a který dost často ještě sami likvidujeme.
pro jeho doplnění
doporučuji recept paní Halamíčkové :
do skleněné nádoby dáme 5 vajíček s bílou skořápkou a zalijeme je šŤávou ze dvou kilogramů citronů. Necháme 24 hodin stát. Pak přidáme 0,25 kg medu a 0,5 litru slivovice. Všechno dohromady rozmixujeme, přefiltrujeme a pak užíváme 1 stopku denně. Směs je velice účinná a navíc chutná.
...............................................................................................................................................